VILLKOR

Starbucks hemma SE – Användarvillkor

Villkor

 

Tack för att du besöker denna webbplats. Läs Villkoren i detta dokument noggrant eftersom all användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av Villkoren som anges häri.

Starbucks och Nestlé bildade en global kaffeallians i augusti 2018, under vilken Nestlé erhållit eviga rättigheter att marknadsföra ”Starbucks Consumer Packaged Goods and Foodservice” kaffe- och teprodukter runt om i världen.

 

På hela denna webbplats hänvisar uttrycken ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”Nestlé” och ”Nestlé-koncernen” till Nestlé S.A. och dess koncernbolag som är lämpliga för sammanhanget, Nestlé Sverige AB. ”Du” hänvisar till alla personer som får tillgång till och/eller använder denna webbplats.

 

Webbplatsens integritetspolicy

 

All personlig information eller material som skickats till Nestlé-koncernens hemsidor omfattas av Nestlé-koncernens integritetspolicy och skydd av personuppgifter som anges i integritetsmeddelandet på denna webbplats.

 

Ansvar avseende information

 

Även om vi gör alla rimliga försök för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och fullständig är vi inte ansvariga om informationen som vi tillgängliggör på denna webbplats inte är korrekt eller fullständig. All förlitan på informationen på denna webbplats sker på egen risk. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka eventuella förändringar av materialet och informationen på denna webbplats.

 

Överföring

 

All icke-personlig kommunikation eller material som du överför till denna webbplats genom elektroniskt meddelande eller annat, inklusive all information, kommentarer, förslag eller dylikt är, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiell och utan äganderätt. Allt du överför eller publicerar blir Nestlé-koncernens egendom och kan användas för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till reproduktion, utlämnande, offentliggörande, överföring, publicering och medial spridning. Dessutom är Nestlé-koncernen fri att för alla ändamål (inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning, annonsering och marknadsföring av produkter) använda alla idéer, konstverk, uppfinningar, utvecklingar, förslag eller koncept som finns i all kommunikation som du skickar till denna webbplats. All sådan användning sker utan kompensation till den part som skickat informationen. Genom att skicka information garanterar du också att du äger det inlämnade materialet/innehållet, att det inte är ärekränkande och att Nestlé-koncernens användning inte kommer att kränka någon tredje mans rättigheter eller på annat sätt försätta oss i strid med gällande lagar. Nestlé-koncernen är inte skyldig att använda lämnad information.

 

Immateriella rättigheter

 

® Nespresso och Nescafé Dolce Gusto är registrerade varumärken som tillhör Société des Produits Nestlé S.A. Starbucks och Starbucks-logotypen är varumärken som tillhör Starbucks Corporation som används av Nestlé genom licens.

 

Pike Place är ett varumärke som tillhör The Pike Place Market PDA som används genom licens.

Alla rättigheter är förbehållna.

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i all text, bilder och annat material på denna webbplats tillhör Nestlé-koncernen och/eller STARBUCKS och är inkluderade med tillstånd från den relevanta ägaren. 

 

Du är tillåten att surfa på denna webbplats och reproducera utdrag genom att skriva ut, ladda ned till en hårddisk eller för att distribuera till andra individer. Detta får endast göras under förutsättning att du håller all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden intakta och att ovanstående varumärkesrättsmeddelanden framgår på sådana reproduktioner. Ingen reproduktion av någon del av denna webbplats får säljas eller distribueras för kommersiella ändamål och den får inte heller ändras eller införlivas i något annat verk, publikation eller webbplats.

 

Varumärken, logotyper, tecken och servicemärken (gemensamt ”Varumärken”) som visas på denna webbplats tillhör Starbucks eller Nestlé, eller används genom licens av Société des Produits Nestlé S.A. som en del av Nestlé-koncernen. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att bevilja någon licens eller rätt att använda varumärke som visas på denna webbplats. Du är strängt förbjuden att använda/missbruka varumärken som visas på denna webbplats eller på något annat innehåll på denna webbplats, med undantag för vad som anges i dessa Villkor. Du informeras också om att Nestlé-koncernen eller Starbucks kraftfullt kommer att genomdriva sina, eller ombesörja verkställigheten av sina licensierade, immateriella rättigheter i den utsträckning som lagen tillåter.

 

Länkar till andra hemsidor

 

Länkar på webbplatsen kan ta dig utanför Nestlé-koncernens nätverk och system och Nestlé-koncernen accepterar inget ansvar för dessa tredjemanshemsidor avseende innehåll eller funktion. Länkarna erbjuds i god tro och Nestlé-koncernen kan inte hållas ansvarig för efterföljande förändringar på tredjemanshemsidor till vilka vi har en länk. Inkluderandet av länkar till andra hemsidor innebär inte godkännande från Nestlé-koncernen. Vi rekommenderar starkt att du gör dig själv medveten om och noggrant läser juridiska meddelanden och integritetsmeddelanden för alla andra hemsidor som du besöker.

 

Garantier och ansvarsfriskrivningar

 

Din användning av denna webbplats sker uteslutande på din egen risk.

 

Garantier

 

Denna webbplats erbjuds till dig på en ”Som den är”- och ”Som tillgänglig”-basis. Detta innebär att Nestlé-koncernen inte ger garantier av något slag, varken uttryckliga, implicita, lagstadgade eller andra (inklusive de implicita garantierna om säljbarhet (Eng.: merchantability) eller tillfredsställande kvalitet (Eng.: satisfactory quality) och lämplighet för ett visst ändamål (Eng.: fit for purpose)) inklusive garantier eller framställningar om att material på denna webbplats ska vara fullständig, korrekt, pålitlig, aktuell, inte kränkande mot tredje man, att tillgång till denna webbplats ska vara oavbruten och felfri eller fri från virus, att denna webbplats ska vara säker, att råd eller åsikt erhållen från Nestlé-koncernen genom denna webbplats är korrekt eller tillförlitlig och alla framställningar eller garantier därtill är uttryckligen friskrivna från ansvar.

 

Vänligen notera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter att implicita garantier utesluts. Vissa av dessa uteslutningar tillämpas därför kanske inte på dig. Vänligen kontrollera din lokala lagstiftning.

 

Vi förbehåller oss rätten att utan besked när som helst begränsa, avbryta eller avsluta din tillgång till denna webbplats eller funktion på denna webbplats eller någon egenskap eller del därav.

 

Ansvar

 

Nestlé-koncernen och/eller annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats å våra vägnar ska inte ha något ansvar för något direkt, tillhörande, indirekt, speciellt eller avskräckande skadestånd, kostnader, förluster eller skyldigheter oavsett hur de har uppstått på grund av din tillgång till, användning av, oförmåga att använda, förändring av innehåll på denna webbplats eller till följd av någon annan webbplats som du får tillgång till genom en länk från denna webbplats eller i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, från några åtgärder vi vidtar eller misslyckas med att vidta som ett resultat av elektroniska meddelanden som du skickar till oss.

 

Nestlé-koncernen och/eller annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats ska inte ha något ansvar för att upprätthålla materialet och tjänsterna som erbjuds på denna webbplats eller att leverera några korrigeringar, uppdateringar eller utgivningar i förhållande till denna. Allt material på denna webbplats är föremål för förändring utan meddelande.

 

Vidare ska Nestlé-koncernen inte ha något ansvar eller några skyldigheter för liden förlust orsakad av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din användning av, tillgång till eller nedladdning av material från denna webbplats. Om du väljer att ladda ned material från denna webbplats sker det på egen risk.

 

Till den maximala utsträckningen tillåten av tillämplig lag avstår du uttryckligen från alla anspråk mot Nestlé-koncernen, dess direktörer, styrelseledamöter, anställda, leverantörer och programmerare som kan uppstå på grund av din användning av eller tillgång till denna webbplats.

 

Förbjuden aktivitet

 

Du är förbjuden att agera på sätt som Nestlé-koncernen i sin absoluta diskretion kan anse olämpligt och/eller skulle anses utgöra en olaglig handling eller är förbjuden enligt lag tillämplig på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till:

 

Alla handlingar som skulle utgöra ett brott mot antingen integriteten (inklusive uppladdning av privat information utan den berörda personens samtycke) eller någon annan av de juridiska rättigheterna för individer;

 

Att använda denna webbplats för att förtala eller ärekränka Nestlé-koncernen, dess anställda eller andra individer eller agera på ett sådant sätt som försämrar Nestlé-koncernens namn och rykte;

 

Överföra filer som innehåller virus som kan orsaka skador på Nestlé-koncernens egendom eller andra individers egendom; och

 

Att publicera eller överföra till denna webbplats allt icke-auktoriserat material, inklusive men inte begränsat till material som enligt vår åsikt sannolikt kan orsaka irritation, vara skadligt för eller i strid med Nestlé-koncernens eller tredje mans system eller nätverkssäkerhet, ärekränkande, rasistiskt, obscent, hotande, pornografiskt eller på annat sätt olagligt.

 

Jurisdiktion och tillämplig lag

 

Nestlé-koncernens produkter, material, erbjudanden och information som visas på denna webbplats är endast avsedda för användare och/eller kunder i Sverige. Nestlé-koncernen gör inget uttryck för att produkterna och innehållet på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga på andra platser än Sverige. Vänligen kontakta vår lokala distributör för att få mer information om produkternas tillgänglighet i ditt land. Produkterna som visas på denna webbplats är endast visuella framställningar och är som sådana inte i sin verkliga storlek, förpackningsfärg, osv.

 

Du och Nestlé-koncernen är överens om att eventuella konflikter eller krav som uppstår till följd av eller hänför sig till användningen av denna webbplats ska regleras av svensk rätt och överlämnas till exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Sverige.

 

Cookies

 

Nestlé använder spårningsteknik (”cookies”). Nestlé-koncernens policy för användning av cookies framgår av Nestlé-koncernens integritets-och personuppgiftspolicy som finns på denna webbplats.

 

Uppdatering av juridiskt meddelande

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigeringar av detta meddelande. Vänligen besök denna sida då och då för att granska denna och ny ytterligare information.

 

Upphovsrätt © Société des Produits Nes