Uslovi

Hvala vam što ste posetili ovu veb stranicu. Molimo vas da pažljivo pročitate Uslove sadržane u ovom dokumentu, jer svaka upotreba ove veb stranice znači da prihvatate ovde navedene uslove.  

 

Starbucks® i Nestle su osnovali globalni savez za kafu u avgustu 2018. godine, prema kojem Nestle ima trajna prava da plasira Starbucks® Consumer Packaged Goods and Foodservice proizvode od kafe i čaja širom sveta.  

 

Na ovoj veb stranici izrazi „mi“, „nama“, „naš“ „Nestle“ i „Nestle Group“ odnose se na Nestle SA i bilo koju od njenih povezanih kompanija prema potrebi Nestle Adriatic S d.o.o. Železnička 131, Beograd-Surčin, „Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i / ili koristi ovu veb stranicu.  

 

Politika privatnosti veb stranice 

 

Svi lični podaci ili materijali koji se šalju veb lokacijama Nestle Group podležu smernicama Nestle Group o privatnosti i zaštiti ličnih podataka kako je utvrđeno u Obaveštenju o privatnosti koje se nalazi na ovoj veb stranici.  

 

Tačnost, potpunost i blagovremenost informacija  

 

Iako koristimo sve razumne pokušaje da bismo osigurali tačnost i potpunost informacija na ovoj veb stranici, nismo odgovorni ako podaci koje stavljamo na raspolaganje na ovoj veb stranici nisu tačni ili potpuni. Svako oslanjanje na materijal na ovoj veb stranici biće na vaš rizik. Slažete se da je vaša odgovornost da nadgledate sve promene materijala i informacija sadržanih na ovoj veb stranici.  

 

Prenos  

 

Svaka komunikacija koja nije privatna ili materijal koji prenosite na ovu veb stranicu elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, biće tretirani kao nepoverljivi i zaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Nestle Grupe i može se koristiti u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, otkrivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje i postavljanje. Pored toga, Nestle Group je slobodna da koristi u bilo koje svrhe (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, oglašavanje i marketing proizvoda) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoj, predloge ili koncepte sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete ovom veb sajtu. Svaka takva upotreba je bez naknade stranci koja podnosi informacije. Podnošenjem informacija takođe garantujete da ste vlasnik materijala / sadržaja koji ste predali, da materijal nije klevetnički i da upotreba od strane Nestle Grupe neće kršiti prava bilo koje treće strane ili da mi na neki drugi način nećemo kršiti bilo koji važeći zakon. Nestle Group nije u obavezi da koristi dostavljene informacije.  

 

Prava intelektualne svojine  

 

® Nespresso i Nescafe Dolce Gusto su registrovani zaštitni znaci Societe des Produits Nestle S.A Starbucks® i Starbucks®  logotip su zaštitni znakovi korporacije Starbucks® koje koristi Nestle pod licencom. Pike Place je zaštitni znak PDA The Pike Place Market, koji se koristi pod licencom. Sva prava su zadržana.  

 

Sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine na sav tekst, slike i drugi materijal na ovoj veb stranici su vlasništvo Nestle Group i / ili STARBUCKS® je uključen uz dozvolu odgovarajućeg vlasnika.  

 

Dozvoljeno vam je da pregledate ovu veb stranicu, reprodukujete izvode putem štampanja, preuzimanje na hard disk ili u svrhu distribucije drugim osobama. To se može uraditi samo pod uslovom da zadržite netaknuta sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim zaštićenim pravima i da se gore navedeno obaveštenje o zaštitnom znaku pojavljuje na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija bilo kog dela ove veb stranice ne sme se prodati ili distribuirati u komercijalne svrhe, niti će biti modifikovana ili ugrađena u bilo koje drugo delo, publikaciju ili veb sajt.  

 

Zaštitni znaci, logotipi, znakovi i uslužne marke (zajednički „Zaštitni znaci“) prikazani na ovoj veb stranici pripadaju Starbucks®-u ili Nestle-u ili ih prema licenci koristi Societe des Produits Nestle S.A., deo Nestle Group. Ništa što se nalazi na ovoj veb stranici ne treba tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo kog zaštitnog znaka prikazanog na ovoj veb stranici. Vaša upotreba / zloupotreba zaštitnih znakova prikazanih na ovoj veb stranici ili bilo kom drugom sadržaju na ovoj veb stranici, osim u slučajevima predviđenim ovim Uslovima, strogo je zabranjena. Takođe se savetuje da će Nestle Group ili Starbucks® energično sprovoditi svoja prava intelektualne svojine ili olakšati njihovo sprovođenje u punoj zakonskoj meri.                                 

 

Veze do drugih veb stranica   

 

Veze na veb lokaciji mogu vas odvesti van mreže i sistema Nestle Group i Nestle Group ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju ovih drugih nezavisnih veb sajtova. Veze su date u dobroj nameri i Nestle Group ne može biti odgovorna za bilo kakve naknadne promene na drugim nezavisnim veb stranicama na koje pružamo vezu. Uključivanje bilo koje veze do drugih veb lokacija ne podrazumeva odobrenje Nestle Group. Toplo preporučujemo da se upoznate i pažljivo pročitate pravna obaveštenja i obaveštenja o privatnosti svih drugih veb lokacija koje posećujete.  

 

Garancije i izjave o odricanju odgovornosti  

 

Korišćenje ove veb stranice je na sopstveni i isključivi rizik.  

 

Garancije  

 

Ova veb lokacija je po principu „u viđenom stanju“ i „dostupna“, te shodno tome Nestle Group ne daje nikakve garancije, bilo da su izričite, podrazumevane, zakonske ili druge (uključujući podrazumevane garancije prodajnosti ili zadovoljavajućeg kvaliteta i pogodnosti za određenu namenu), uključujući garancije ili izjave da će materijal na ovoj veb lokaciji biti potpun, tačan, pouzdan, blagovremen, bez kršenja prava trećih lica, da će pristup ovoj veb lokaciji biti neprekinut ili bez grešaka ili bez virusa, da će ova veb lokacija biti sigurna, da će bilo koji savet ili mišljenje dobijeno od Nestle Grupe putem ove veb stranice biti tačni ili da se na njih može pouzdati i da se u skladu s tim izričito odriču bilo kakve izjave ili garancije u vezi s tim.  

 

Imajte na umu da neke nadležnosti možda ne dozvoljavaju izuzeća podrazumevanih garancija, pa se neka od ovih izuzeća možda neće odnositi na vas. Proverite lokalne zakone.  

 

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku ograničimo, suspendujemo ili ukinemo bez prethodnog obaveštenja vaš pristup ovoj veb stranici ili bilo kojoj od karakteristika ove veb stranice ili bilo kojoj od karakteristika ili njenom delu.  

 

Odgovornost 

 

Nestle Group i / ili bilo koja druga strana koja je uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu, posebnu ili kaznenu štetu, troškove, gubitke ili obaveze bilo koje vrste i kako god da su proizašle iz vašeg pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promene sadržaja ove veb stranice ili koje proizilaze iz bilo koje druge veb stranice kojoj pristupate putem veze sa ove veb stranice ili u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, iz bilo kojih radnji koje preduzimamo ili ne preduzimamo kao rezultat bilo koje poruke e-pošte koje nam pošaljete.  

 

Nestle Group i / ili bilo koja druga strana koja je uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove veb stranice neće biti odgovorna za održavanje materijala i usluga dostupnih na ovoj veb stranici niti za pružanje bilo kakvih ispravki, ažuriranja ili izdanja u vezi s tim. Bilo koji materijal na ovoj veb stranici može se promeniti bez prethodne najave.  

 

Takođe, Nestle Group neće snositi nikakvu odgovornost niti bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak koji su pretrpeli virusi koji mogu da zaraze vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog vaše upotrebe, pristupa ili preuzimanja bilo kog materijala sa ove veb lokacije. Ako odlučite da preuzmete materijal sa ove veb stranice, to činite na sopstveni rizik.  

 

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, izričito se odričete svih zahteva prema Nestle Group, njenim službenim licima, direktorima, zaposlenima, dobavljačima i programerima koji mogu nastati vašom upotrebom ili pristupom ovoj veb stranici.  

 

Zabranjena aktivnost  

 

Zabranjeno vam je da činite bilo koji postupak koji Nestle Group po svom apsolutnom nahođenju može smatrati neprikladnim i / ili bi se smatrao nezakonitim aktom ili je zabranjen bilo kojim zakonima primenljivim na ovoj veb lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na:  

 

Bilo koji postupak koji bi predstavljao kršenje privatnosti (uključujući postavljanje privatnih podataka bez pristanka dotičnog pojedinca) ili bilo kog drugog zakonskog prava pojedinaca;  

 

Korišćenje ove veb stranice za klevetu Nestle Group, njenih zaposlenih ili drugih pojedinaca ili postupanje na način koji bi narušio ugled Nestle Grupe;  

 

Otpremanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu naneti štetu imovini Nestle Group ili imovini drugih pojedinaca; i  

 

Objavljivanje ili prenos na ovaj veb sajt bilo kog neovlašćenog materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na materijal koji bi, prema našem mišljenju, mogao da izazove smetnje, štetan je ili u suprotnosti sa sistemima Nestle Group ili sistemom treće strane ili bezbednošću mreže, klevetnički je, rasistički, opsceni, preteći, pornografski ili na drugi način nezakonit.  

 

Nadležnost i merodavno pravo  

 

Proizvodi, materijali, ponude i informacije kompanije Nestle Group koji se pojavljuju na ovoj veb lokaciji namenjeni su samo korisnicima i / ili kupcima u Republici Srbiji. Nestle Group ne izjavljuje da su proizvodi i sadržaj ove veb stranice odgovarajući ili dostupni na lokacijama koje nisu teritorija Republike Srbije. Molimo kontaktirajte našeg lokalnog distributera da biste dobili više informacija o dostupnosti proizvoda u vašoj zemlji. Proizvodi koji se pojavljuju na ovoj veb stranici su samo vizuelni prikazi i kao takvi nisu u stvarnoj veličini, boji pakovanja itd.   

 

Vi i Nestle Group se slažete da će se na bilo koju kontroverzu ili potraživanje koje proizilaze ili se odnose na upotrebu ove veb stranice primenjivati srpski zakon  i biti predati isključivoj nadležnosti sudovima Republike Srbije. 

 

Kolačići  

 

Nestle koristi tehnologiju praćenja („Kolačići“). Politika Nestle Group o korišćenju kolačića utvrđena je u politici privatnosti i ličnih podataka Nestle Group koja se nalazi na ovoj veb stranici.  

 

Ažuriranje pravnog obaveštenja  

 

Zadržavamo pravo na promene i ispravke ovog obaveštenja. Povremeno pregledajte ovu stranicu da biste videli ove i nove dodatne informacije.