Všeobecné podmienky používania

Ďakujeme Vám za návštevu týchto webových stránok.

 

Váš vstup na webové stránky Nestlé Group (ďalej len „webové stránky“, „Nestlé Group“ a „Nestlé“) a ich používanie sa riadi týmito Všeobecnými podmienkami používania („Podmienky používania“). Vstupom na stránky Nestlé, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a bez výhrad prijali tieto Podmienky používania v znení všetkých nami vydaných zmien. 
 

Spoločnosti Starbucks a Nestlé vytvorili v auguste 2018 globálnu kávovú alianciu, v rámci ktorej má Nestlé trvalé práva na obchodovanie s kávovými a čajovými produktmi spoločnosti Starbucks Consumer Packaged Goods and Foodservice po celom svete.

 

Na týchto webových stránkach sa všetky formy zámena „my“, slovesa v prvej osobe množného čísla, zámena „náš“, „Nestlé“ a „Nestlé Group“ týkajú spoločnosti Nestlé S.A. a každej z pridružených spoločností, vrátane spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.. Všetky formy zámena „Vy“ alebo „Váš“ sa týkajú každej osoby, ktorá má prístup na tieto weboví stránky a/alebo ich používa.

 

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach

 

Akékoľvek osobné údaje nachádzajúce sa na webových stránkach Nestlé Group podliehajú zásadám ochrany osobných údajov Nestlé Group, ktoré sú uvedené v Oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza na týchto webových stránkach.

 

Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

 

Hoci vynakladáme všetko primerané úsilie na zabezpečenie presnosti a úplnosti informácií na týchto webových stránkach, nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak informácie, ktoré sprístupníme na týchto webových stránkach, nie sú presné alebo úplné. Spoliehať sa na materiál na týchto webových stránkach môže byť preto na Vaše vlastné riziko. Upozorňujeme Vás na nutnosť sledovania prípadných zmien týkajúcich sa týchto Podmienok používania a informácií uvedených na týchto webových stránkach.

 

Prenos

 

Všetky materiály, ktoré budete zdieľať na týchto webových stránkach elektronicky alebo iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, pripomienok, návrhov a podobne, sú a budú považované za nedôverné a nechránené. Všetko, čo budete zdieľať sa stáva vlastníctvom Nestlé Group a môže sa použiť na akýkoľvek účel, a to najmä na rozmnožovanie, zverejnenie, prenos, publikáciu, vysielanie a odosielanie. Nestlé Group môže navyše bezplatne používať na akýkoľvek účel (vrátane na vývoj, výrobu, propagovanie a marketing produktov) akékoľvek myšlienky, predlohy, nápady, zlepšenia, návrhy alebo koncepcie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú zašlete na tieto webové stránky. Za poskytnutie akýchkoľvek informácií v zmysle predchádzajúcej vety nenáleží žiadna odmena. Poskytnutím akýchkoľvek informácií zároveň garantujete, že vlastníte odoslaný materiál/obsah, že tento nie je hanlivý a že jeho použitím zo strany Nestlé Group nedochádza k narušeniu žiadnych práv tretích strán a toto použitie nie je v rozpore a platnými právnymi predpismi. Nestlé Group nie je povinná poskytnuté informácie použiť.

 

Práva duševného vlastníctva

 

Nespresso®  a Nescafé® Dolce Gusto® sú registrované ochranné známky spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A.

Starbucks® je ochranná známka spoločnosti Starbucks Corporation používaná v rámci licencie Nestlé.

 

Pike Place® je ochranná známka spoločnosti The Pike Place Market PDA používaná v rámci licencie.

Všetky práva vyhradené.

 

Všetky autorské práva a ostatné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na celý text, obrázky a iné materiály vyskytujúce sa na týchto webových stránkach sú vlastníctvom Nestlé Group a/alebo spoločnosti Starbucks a sú použité na základe povolenia príslušného vlastníka.

 

Ste oprávnení nakladať s obsahom týchto webových stránok za predpokladu, že všetky autorské práva zostanú nedotknuté a vždy bude uvedený držiteľ autorských práv. Žiadny obsah týchto webových stránok sa nesmie predávať ani distribuovať za komerčným účelom, ani sa nesmie upraviť alebo začleniť do akéhokoľvek iného diela, publikácie alebo webovej stránky.

 

Ochranné známky a logá (spolu ďalej len „ochranné známky“) zobrazené na týchto webových stránkach patria spoločnosti Starbucks alebo Nestlé, alebo sa používajú v rámci licencie spoločnosti Société des Produits Nestlé S.A. ako súčasti Nestlé Group. Nič, čo je uvedené na týchto webových stránkach, nie je možné interpretovať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na týchto webových stránkach. Použitie ochranných známok v rozpore s týmito podmienkami používania je prísne zakázané. Upozorňujeme vás tiež, že Nestlé Group alebo spoločnosť Starbucks budú dôrazne presadzovať dodržiavanie svojich práv duševného vlastníctva, a to všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

 

Odkazy na iné webové stránky

 

Odkazmi na týchto webových stránkach môžete byť presmerovaní mimo webové stránky Nestlé Group a Nestlé Group nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo fungovanie týchto iných webových stránok tretej strany. Odkazy sú poskytnuté v dobrej viere a Nestlé Group nie je zodpovedná za akékoľvek následné zmeny na iných webových stránkach tretej strany, na ktoré sme poskytli odkazy. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu na iné webové stránky neznamená podporovanie tejto inej webovej stránky zo strany Nestlé Group. Dôrazne odporúčame, aby ste si pozorne prečítali právne oznámenia a oznámenia o ochrane osobných údajov všetkých webových stránok, ktoré navštívite.

 

Obmedzenie zodpovednosti

 

Tieto webové stránky používate na svoje vlastné riziko.

 

Záruky

 

Nestlé Group neposkytuje žiadne záruky, že materiál na týchto webových stránkach bude úplný, presný, spoľahlivý, aktuálny, nenarúšajúci tretie strany, že prístup na tieto webové stránky bude neprerušovaný alebo bezchybný alebo bez vírusov, že tieto webové stránky budú bezpečné a že akákoľvek rada alebo názor získaný od Nestlé Group prostredníctvom týchto webových stránok je presný alebo sa dá naň bez výhrad spoľahnúť.

 

Upozorňujeme, že v niektorých jurisdikciách nie je povolené vylúčenie predpokladaných záruk, takže niektoré z týchto vylúčení sa na vás nemusia vzťahovať. Overte si vaše vnútroštátne predpisy.

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez oznámenia obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na tieto webové stránky alebo k akejkoľvek funkcii týchto webových stránok.

 

Zodpovednosť za škodu

 

Nestlé Group a/alebo iná strana zapojená do tvorby alebo poskytovania týchto webových stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame škody, náklady, straty alebo záväzky akejkoľvek povahy vzniknuté v súvislosti s prístupom na tieto webové stránky.

 

Nestlé Group a/alebo iná strana zapojená do tvorby alebo poskytovania týchto webových stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu a dostupnosť akéhokoľvek materiálu na týchto webových stránkach. Akýkoľvek informácie na týchto webových stránkach podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

 

Nestlé Group ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu spôsobenú vírusmi, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok z dôvodu Vášho používania, prístupu alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu z týchto webových stránkach. Ak sa rozhodnete sťahovať materiál z týchto webových stránkach, robíte tak na Vaše vlastné riziko.

 

Zakázaná činnosť

 

Máte zakázané dopustiť sa konania, ktoré Nestlé Group môže podľa vlastného uváženia považovať za nevhodné alebo neprimerané a/alebo ktoré by sa mohlo považovať za nezákonné, a to okrem iného:

 

Akékoľvek konanie, ktoré by predstavovalo buď porušenie súkromia (vrátane nahrávania súkromných informácií bez príslušného súhlasu daného jednotlivca), alebo akéhokoľvek iného zákonného práva jednotlivcov;

 

Používanie týchto webových stránok na hanobenie Nestlé Group, jej zamestnancov alebo iných jednotlivcov, alebo konanie takým spôsobom, ktoré poškodí dobré meno Nestlé Group;

 

Nahrávanie súborov obsahujúcich vírusy, ktoré môžu poškodiť majetok Nestlé Group alebo majetok iných jednotlivcov; a

 

Odosielanie, prenos alebo publikovanie akéhokoľvek neautorizovaného materiálu na tieto webové stránky, a to najmä materiálu a ktorý je hanlivý, rasistický, obscénny, výhražný, pornografický alebo inak nezákonný.

 

Jurisdikcia a rozhodné právo

 

Produkty, materiály, ponuky a informácie Nestlé Group, ktoré sa zobrazujú na týchto webových stránkach, sú určené najmä pre spotrebiteľov zo Slovenskej republiky. Nestlé Group negarantuje, že produkty a obsah týchto webových stránok sú dostupné mimo územia Slovenskej republiky. Obráťte sa na nášho miestneho distribútora, aby ste získali viac informácií o dostupnosti produktov vo svojej krajine. Produkty zobrazujúce sa na týchto webových stránkach sú len vizuálne ukážky a ako také nie sú vo svojej reálnej veľkosti, obale, farbe atď.

 

Vy a Nestlé Group súhlasíte, že akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce alebo súvisiace s používaním týchto webových stránok sa budú riadiť slovenským právom a budú podliehať výlučnej jurisdikcii slovenských súdov.

 

Súbory cookie

 

Nestlé používa sledovaciu technológiu (súbory „cookie“). Politika Nestlé Group v oblasti používania súborov cookie je uvedená v Oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na týchto webových stránkach.

 

Aktualizácia Podmienok používania

 

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny a opravy týchto Podmienok používania. Priebežne navštívte tieto webové stránky, aby ste sa oboznámili s prípadnými novými informáciami.