VILKÅR OG BETINGELSER

Tak fordi du besøger vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du grundigt læser nedenstående vilkår og betingelser, da enhver brug af hjemmesiden betragtes som accept af disse vilkår og betingelser.

 

I august 2018 indgik Starbucks og Nestlé en global aftale, hvorved Nestlé fik en tidsubegrænset ret til at markedsføre Starbucks forbrugerprodukter samt kaffe- og teblandinger i hele verden,

 

Afhængigt af konteksten, henviser "vi", "os", "vores", "Nestlé" og "Nestlé-koncernen" på denne hjemmeside til Nestlé S.A. og et hvilket som helst af Nestlé S.A.'s associerede selskaber, som er relevant i kontekst af Nestlé Danmark A/S. “Du” henviser til personer, som besøger og/eller anvender denne hjemmeside.

 

Persondatapolitik for hjemmesiden

 

Personoplysninger eller information, der sendes til Nestlé-koncernens hjemmesider, er underlagt Nestlé-koncernens bestemmelser om behandling og beskyttelse af persondata, som fremgår af persondatapolitikken, der kan læses her på hjemmesiden.

 

Korrekte, fuldstændige og aktuelle oplysninger

 

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte og fuldstændige, men vi hæfter ikke for ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger på hjemmesiden. Hvis man handler i tillid til oplysningerne på denne hjemmeside, sker dette på eget ansvar og for egen risiko. Det er dit eget ansvar at sikre, at du til enhver tid er bekendt med ændringer af materiale og information på denne hjemmeside.

 

Overførsel

 

Enhver form for ikke–personlig kommunikation eller information, som du overfører til denne hjemmeside pr. e-mail eller på anden vis, herunder data, forespørgsler, kommentarer, forslag eller lignende, betragtes og behandles som ikke-fortrolig og ikke-beskyttet kommunikation eller information. Når du overfører materiale til eller opslår noget på hjemmesiden, vil dette materiale være at betragte som Nestlé-koncernens ejendom og kan anvendes til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til gengivelse, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, transmission og opslag. Hvis du sender idéer, opfindelser, videreudviklinger, forslag, koncepter eller lignende i meddelelser via hjemmesiden, er Nestlé-koncernen berettiget til at anvende dette materiale til ethvert formål (herunder men ikke begrænset til udvikling, produktion, annoncering og markedsføring af produkter). Denne brug sker uden kompensation til den part, som har indsendt det pågældende materiale. Når du indsender information, indestår du samtidig for, at du ejer det indsendte materiale/indhold, at det ikke er injurierende, og at Nestlé-koncernens brug heraf ikke krænker tredjepartsrettigheder eller på anden vis medfører overtrædelse af gældende lovgivning. Nestlé-koncernen er ikke forpligtet til at anvende den indsendte information.

 

Immaterielle rettigheder

 

® Nespresso og Nescafé Dolce Gusto er registrerede varemærker, som tilhører Société des Produits Nestlé S.A

Starbucks og Starbucks-logoet er varemærker, som tilhører Starbucks Corporation, og som anvendes af Nestlé i henhold til licens.

Pike Place er et varemærke,  som tilhører The Pike Place Market PDA, og som anvendes i henhold til licens.

Med forbehold af alle rettigheder.

 

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til tekst, billeder og andet materiale på denne hjemmeside tilhører Nestlé-koncernen og/eller STARBUCKS og er offentliggjort med de respektive ejeres tilladelse.

 

Du er berettiget til at bruge denne hjemmeside, gengive uddrag ved at printe indhold, downloade indhold på harddisk eller distribuere indhold til andre enkeltpersoner. Dette forudsætter dog, at du respekterer gældende ophavsrettigheder og ejendomsrettigheder, og at ovenstående varemærkemeddelelse fremgår af sådanne gengivelser. Indhold på denne hjemmeside må ikke sælges eller distribueres, hverken helt eller delvist, i kommercielt øjemed og må ikke ændres eller anvendes til andre formål eller offentliggørelse eller på andre hjemmesider.

 

De varemærker, logoer og servicemærker (samlet benævnt "Varemærkerne"), som er anvendt på denne hjemmeside, tilhører Starbucks eller Nestlé eller anvendes i henhold til licens af Société des Produits Nestlé S.A., som er en del af Nestlé-koncernen. Intet på denne hjemmeside skal forstås som tildeling af en licens eller en ret til at anvende de Varemærker, der benyttes på denne hjemmeside. Enhver brug/misbrug af Varemærkerne på denne hjemmeside eller af andet indhold på denne hjemmeside er strengt forbudt, medmindre andet fremgår af disse Vilkår og Betingelser. Det understreges endvidere, at Nestlé-koncernen eller Starbucks på det strengeste håndhæver eller sikrer håndhævelse af sine licenserede, immaterielle rettigheder i så vid udstrækning, det er mulig i henhold til gældende lovgivning.

 

Links til andre hjemmesider

 

Links på hjemmesiden kan føre dig uden for Nestlé-koncernens netværk og systemer. Nestlé-koncernen påtager sig intet ansvar for indhold eller funktioner på eller nøjagtigheden af hjemmesider tilhørende tredjeparter. Links til andre hjemmesider er medtaget på hjemmesiden i god tro, og Nestlé-koncernen har intet ansvar for eventuelle efterfølgende ændringer på de tredjepartshjemmesider, hvortil vi linker. Når vi linker til andre hjemmesider, er dette ikke ensbetydende med, at Nestlé-koncernen godkender indholdet på de pågældende hjemmesider. Vi anbefaler på de kraftigste, at du gør dig selv bekendt med og nøje læser persondatapolitikken og juridiske meddelelser på alle andre hjemmesider, du besøger.

 

Ansvarsfraskrivelse

 

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og for egen risiko.

 

Garantier

 

Denne hjemmeside stilles til rådighed "som den er og forefindes". Nestlé-koncernen giver således ingen form for garanti, hverken direkte eller indirekte, lovbestemt eller på anden vis (heller ikke underforstået garanti for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet eller formålsegnethed), herunder for at indholdet på denne hjemmeside er fuldstændigt, korrekt, troværdigt og aktuelt. Herudover giver Nestlé-koncernen ingen garanti for, at materialet ikke kan krænke tredjepartsrettigheder, at adgang til hjemmeside kan ske uden forstyrrelser, fejl eller virus, at hjemmesiden er sikker, at de råd eller holdninger, som kommer til udtryk på denne hjemmeside, er korrekte, og at man kan handle i tillid hertil, og Nestlé-koncernen fraskriver sig således udtrykkeligt ethvert ansvar i den henseende.

 

Bemærk, at visse steder er fraskrivelse af underforståede garantier ikke tilladt i henhold til lokal lovgivning. Derfor kan det forekomme, at ovenstående ansvarsfraskrivelse ikke gælder fuldt ud for dig. Det anbefales, at du undersøger din lokale lovgivning.

 

Vi forbeholder os ret til at begrænse eller suspendere eller uden varsel at opsige din adgang til denne hjemmeside eller til alle eller dele af hjemmesidens funktioner.

 

Ansvar

 

Nestlé-koncernen og/eller enhver anden part, som har været involveret i at udarbejde, frembringe eller offentliggøre denne hjemmeside på vores vegne, hæfter på ingen måde for og har ingen form for ansvar for eventuelle direkte, indirekte eller hændelige skader eller for nogen form for erstatningskrav, omkostninger, tab eller forpligtelser, der måtte opstå som følge af anvendelsen af eller manglende mulighed for anvendelse af denne hjemmeside, en ændring af indholdet på denne hjemmeside eller andre hjemmesider, som du har besøgt via et link fra denne hjemmeside eller, i den udstrækning det er tilladt I henhold til gældende lovgivning, som følge af foranstaltninger, vi har truffet eller undladt at træffe, på grundlag af en e-mail, du har sendt til os.

 

Nestlé-koncernen og/eller enhver anden part, som har været involveret i at udarbejde, frembringe eller offentliggøre denne hjemmeside har intet ansvar for vedligeholdelsen af indholdet og tjenesterne på denne hjemmeside eller for at foretage korrektion eller opdatering heraf. Indholdet på denne hjemmeside kan ændres uden varsel.

 

Nestlé-koncernen hæfter heller ikke for og har intet ansvar for eventuelle tab forårsaget af virus, som kan inficere dit IT-udstyr eller andet udstyr som følge af din anvendelse af, adgang til eller download af materiale fra denne hjemmeside. Når du downloader materiale fra denne hjemmeside, er dette for egen risiko.

 

Du fraskriver dig i så vid udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udtrykkeligt ethvert krav, der måtte opstå som følge af din brug af eller adgang til denne hjemmeside, mod Nestlé-koncernen samt mod Nestlé-koncernens afdelinger, ledelse, ansatte, leverandører og programmører.

 

Forbudt aktivitet

 

Du er uberettiget til at foretage handlinger, som Nestlé-koncernen efter eget skøn måtte finde upassende, og/eller som skønnes at udgøre en ulovlig handling eller er forbudt i henhold til den lovgivning, der er gældende for denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til:

 

handlinger, som vil udgøre krænkelse af enten privatlivets fred (herunder ved at uploade personoplysninger uden den pågældende persons samtykke) eller af enhver anden rettighed, som tilfalder enkeltpersoner,

 

anvendelse af denne hjemmeside med henblik på at fremsætte krænkende eller injurierende udtalelser om Nestlé-koncernen eller Nestlé-koncernens ansatte eller andre personer eller fremvisning af en adfærd, som bringer Nestlé-koncernens omdømme i miskredit,

 

upload af filer, som indeholder virus, der kan beskadige Nestlé-koncernens ejendom eller andres ejendom, og

 

opslag på eller overførsler til denne hjemmeside af uautoriseret materiale, herunder men ikke begrænset til materiale som efter vores opfattelse kan forårsage gene, være skadelig eller kompromitterende for Nestlé-koncernens eller tredjeparters systemer og netværkssikkerhed, eller som er af injurierende, racistisk, anstødelig, truende eller pornografisk karakter eller på anden vis er ulovlig.

 

Lovvalg og værneting

 

Nestlé-koncernens produkter, materialer, tilbud og information, som vises på denne hjemmeside, er udelukkende rettet mod brugere/kunder i Danmark. Nestlé-koncernen indestår ikke for, at produkter og indhold på denne hjemmeside er passende eller tilgængelige andre steder end i Danmark. Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvilke produkter der markedsføres i dit land. Produkterne på denne hjemmeside er visuelle gengivelser og viser derfor ikke produkternes faktiske størrelse, farve på emballage mv.

 

Såfremt der opstår uoverensstemmelser eller krav mellem dig og Nestlé-koncernen som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside, er sådanne uoverensstemmelser eller krav underlagt dansk ret, og de danske domstole har eksklusivt værneting.

 

Cookies

 

Nestlé anvender sporingsteknologi ("cookies"). Vores brug af cookies er beskrevet i Nestlé-koncernens cookie- og persondatapolitik, som findes på denne hjemmeside.

 

Opdateringer

 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og berigtigelser af denne meddelelse. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum læser denne side for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer og ny information.