Nuostatos ir sąlygos

Nestlé tinklapio nuostatos ir sąlygos
 

Dėkojame už apsilankymą šiame tinklapyje. Prašome įdėmiai perskaityti šiame dokumente išdėstytas nuostatas ir sąlygas, nesšio tinklapio naudojimas bet kuriam tikslui reiškia, kad sutinkate su jame išdėstytomis nuostatomis ir sąlygomis. Šiame tinklapyje sąvokos „mes“, „mus“, „mūsų“ ir „Nestlé Group“ reiškia Nestlé S.A ir bet kurią dukterinę bendrovę,priklausomai nuo konteksto.

 

Tinklapio privatumo politika
 

Bet kuri asmeninė informacija ar medžiaga, nusiųsta į Nestlé Group tinklapius, yra reglamentuojama Nestlé Group privatumo ir duomenų apsaugos politikos, kuri yra pateikta čia -Pranešime dėl privatumo politikos.

Informacijos tikslumas, išsamumas ir aktualumas

Mes neatsakome, jeigu informacija, prie kurios sudarome prieigą šiame tinklapyje, yra netiksli ar nepilna. Jūs savo nuožiūra sutinkate remtis šio tinklapio informacija. Jūs sutinkate, kad tai yra jūsų įsipareigojimas stebėti bet kokius šiame tinklapyje esančios informacijos ir medžiagos pasikeitimus.

 

Informacijos perdavimas
 

Bet koks ne asmeninis pranešimas ar medžiaga, kurią jūs perkelsite į šį tinklapį elektroniniu paštu ar kitaip, įskaitant bet kuriuos duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ir pan., bus laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Bet kokia informacija, kurią perkelsite ar paskelbsite, taps Nestlé Group nuosavybe ir ją bus galima naudoti bet kuriam tikslui, t.y. (įskaitant, tačiau neapsiribojant) ją dauginti, atskleisti, perduoti, atspausdinti, transliuoti ir skelbti. Be to, Nestlé Group galės laisvai naudoti bet kokiame į šį tinklapį atsiųstame pranešime esančias jūsų idėjas, meno kūrinius, išradimus, patobulinimus, pasiūlymus ar koncepcijas bet kuriuo tikslu,įskaitant (tačiau neapsiribojant) produktų kūrimą, gamybą, reklamąir rinkodarą. Už tokį naudojimąsi informaciją pateikiančiai šaliai nebus mokama jokia kompensacija. Pateikdami informaciją taip pat garantuojate, kad jūs esate pateiktos medžiagos/turinio savininkas, kad ji nėra įžeidžianti, ir kad Nestlé Group naudodama ją nepažeis jokių trečios šalies teisių. Nestlé Group neprivalo būtinai naudoti pateiktos informacijos.

 

Intelektualinės nuosavybės teisės
 


Visos autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į šiame tinklapyje esantį tekstą, vaizdus ir kitą medžiagą priklauso Nestle Group arba tinklapyje patalpinta medžiaga, gavus atitinkamo savininko leidimą. Jums leidžiama naršyti šį tinklapį, išsaugoti išrašus juos atsispausdinant, parsisiunčiant į kietąjį diską ar siekiant platinti kitiems asmenims, tačiau su sąlyga, kad nepakeisite jokiųautorinių ir kitų patentuotų pranešimų, ir tokių kopijų viršuje bus matomas prekės ženklas. Draudžiama dauginti bet kurią šio tinklapio dalį komerciniais tikslais, jį keisti, pridėti prie bet kurio kito kūrinio, leidinio ar tinklapio.


® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. . Visos teisės saugomos.
 

Šiame tinklapyje nurodyti prekių ženklai, logotipai, simboliai ir paslaugų ženklai (kartu -„Prekių ženklai“) priklauso Nestlé Group. Jokios šiame tinklapyje pateiktos nuostatos negalima interpretuoti kaip suteikiančios bet kokį leidimą ar teisę naudoti bet kurį Prekės ženklą, patalpintą šiame tinklapyje. Griežtai draudžiama naudoti/netinkamai naudoti šiame tinklapyje patalpintąPrekės ženklą ar bet kurį kitą šio tinklapio turinį, išskyrus atvejus, numatytus Bendrose nuostatose ir Sąlygose. Taip pat informuojame, kad Nestlé Group gins savo intelektinės nuosavybės teises įstatymo numatyta tvarka, įskaitant baudžiamosios bylos iškėlimą, esant rimtiems pažeidimams.

Nuorodos į kitus tinklapius
 

Naudodamiesi nuorodomis galite nueiti į kitus, ne Nestlé Group tinklo tinklapius, tačiau Nestlé Group neprisiima atsakomybės už šių kitų tinklapių turinį, tikslumą ar veikimą. Nuorodos yra pateiktos, siekiant geranoriškai padėti, todėl Nestlé Group nėra atsakinga už kitų nurodytų tinklapiųvėlesnius pakeitimus. Bet kokių nuorodų įtraukimas į kitus tinklapius nereiškia, kad Nestlé Group prisiima už juos atsakomybę.Mes itin rekomenduojame susipažinti ir atidžiai perskaityti visųkitų tinklapių, kuriuose apsilankysite, teisinius ir privatumo apsaugos pranešimus.

Garantijos ir atsisakymai
 

Šio tinklapio naudojimas yra tik jūsų atsakomybė.

 

Garantijos
 

Šis tinklapis jums pateikiamas „toks, koks yra“ ir „koks yra prieinamas“, todėl Nestlé Group neteikia jokio pobūdžio garantijų, nesvarbu, ar aiškiai suformuluotų, ar numanomų, arįstatymiškai nustatytų, ar kt. (įskaitant numanomas perkamumo ir tikimo tam tikram tikslui garantijas), įskaitant garantijas ar pareiškimus, kad šio tinklapio medžiaga bus pilna, tiksli, patikima, aktuali, nepažeidžianti trečių šalių teisių; kad prieiga prie šio tinklapio bus nepertraukiama ar be klaidų; kad šis tinklapis bus saugus, kad bet kuris patarimas ar nuomonė, gauta iš Nestlé Group per šį tinklapį, bus tiksli ar ja bus galima remtis, todėl šiuo būdu aiškiai atsisakoma visų tokių pareiškimų ir garantijų.
 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama neįtraukti numanomų garantijų, tad kai kurios išimtys jums gali būti netaikomos. Prašome pasitikrinti vietinius įstatymus. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu apriboti ar nutraukti jūsųprieigą prie šio tinklapio, ar kurios nors jo funkcijos ar dalies.


Atsakomybė

 

Nei Nestlé Group, nei bet kuri kita šalis, dalyvaujantišio tinklapio kūrime, ar pateikime mūsų vardu, nėra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius, atsitiktinius,šalutinius, netiesioginius ar baudžiamuosius nuostolius, sąnaudas,žalą ar prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su jūsųprisijungimu, naudojimusi, nesugebėjimu naudotis šiuo tinklapiu ar jo turinio pakeitimu, ar per nuorodas lankomais tinklapiais, arba su bet kuriais kitais veiksmais, kurių mes imamės ar nesiimame gavęjūsų atsiųstus elektroninius pranešimus.
 

Nei Nestlé Group, nei bet kuri kita šalis, dalyvaujanti šio tinklapio kūrime, ar pateikime mūsų vardu, nėra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje esančios medžiagos ir paslaugų palaikymą ar su tuo susijusių kokių nors pataisymų, patikslinimų ar atleidimų nuo atsakomybės teikimą. Bet kokia šiame tinklapyje pateikta medžiaga gali būti keičiama be pranešimo.
 

Be to, Nestlé Group nėra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl virusų, kurie gali pažeisti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą turtą, naudojantis ar turint prieigą prie šio tinklapio, ar iš jo parsisiunčiant medžiagą. Sprendimas parsisiųsti medžiagą iš šio tinklapio yra tik jūsų atsakomybė.
 

Maksimaliai, kiek leidžia galiojantys įstatymai, jūs aiškiai atsisakote bet kokių pretenzijų Nestlé Group, jos atsakingiems darbuotojams, direktoriams, darbuotojams, tiekėjams ir programuotojams, kurios gali iškilti jums naudojantis ar turint prieigą prie tinklapio.

 

Draudžiami veiksmai
 

Draudžiama atlikti bet kurį veiksmą, kurį Nestlé Group, remdamasi pagrįsta nuožiūra, gali laikyti netinkamu ir/ ar kuris būtų laikomas neteisėtu, ar kurį draudžia bet kurie šiam tinklapiui taikomi įstatymai, įskaitant, tačiau vien tuo neapsiribojant:

bet kurį veiksmą, kuris pažeidžia kitos šalies privatumą (įskaitant privačios informacijos nusiuntimą be atitinkamo asmens sutikimo) ar bet kurių kitų asmenų juridines teises;

naudoti šį tinklapį, siekiant diskredituoti ar apšmeižti Nestlé Group, jos darbuotojus ar kitus asmenis, ar daryti tai, kas kenktų Nestlé Group reputacijai;

failų su virusais siuntimas, kuris gali pažeisti Nestlé Group nuosavybę ar kitų asmenų turtą;

skelbiant ar siunčiant į šį tinklapį bet kokią medžiagą, kuri, įskaitant, bet neapribojant, mūsų nuomone, gali sukelti nemalonumų, kenkti ar pažeisti Nestlé Group ar trečiųjų asmenų sistemas ar tinklo saugą, gali būti šmeižiančio, rasistinio, nepadoraus, grasinančio, pornografinio ar panašaus neteisėto pobūdžio.

 

Jurisdikcija ir galiojanti teisė
 

Nestlé Group negarantuoja, kad šiame tinklapyje esanti medžiaga ir informacija yra tinkama ar prieinama visų šalių vietovėse ar jų kalbomis.

Jūs ir Nestlé Group sutinkate, kad bet kokios pretenzijos ar nesutarimai, susiję su šio tinklapio naudojimu, bus sprendžiami pagal Lietuvos įstatymus ir išimtinais atvejais bus pateikti nagrinėti Lietuvos teismų jurisdikcijai.


 

Teisinių pranešimų atnaujinimas
 

Mes pasiliekame teisę keisti ar koreguoti bet kurias šio pranešimo sąlygas. Prašytume kartkartėmis atsiversti šį puslapį, kad peržiūrėtumėte šią ir naują papildomą informaciją.