VILKÅR OG BETINGELSER

 

Takk for at du besøker dette nettstedet. Vennligst les nøye gjennom vilkårene inntatt i dette dokumentet siden enhver bruk av dette nettstedet innebærer din aksept av vilkårene inntatt i dette.

 

Starbucks og Nestlé inngikk en global kaffeallianse i august 2018 som gir Nestlé evigvarende rett til markedsføring verden over av kaffe- og teprodukter fra Starbucks Consumer Packaged Goods and Foodservice.

 

På dette nettstedet er begrepene "vi", "oss", "vår" "Nestlé" og "Nestlé-konsernet" henvisninger til Nestlé S.A. og ethvert av dets tilknyttede selskaper som måtte være av relevans utfra sammenhengen, herunder AS Nestlé Norge. “Du” henviser til enhver person som gis tilgang til og/eller bruker dette nettstedet.

 

Personvernpolicy for nettsteder

 

Alle personopplysninger og alt personlig materiell som sendes til Nestlé-konsernets nettsteder er underlagt Nestlé-konsernets policy for personvern og beskyttelse av personopplysninger, som er inntatt i personvernerklæringen som befinner seg på denne nettsiden.

 

Informasjonens korrekthet, fullstendighet og rettidighet

 

Vi gjør enhver rimelig innsats for å se til at informasjon på dette nettstedet er korrekt og fullstendig, men vi står ikke ansvarlig dersom informasjonen vi gjør tilgjengelig på dette nettstedet ikke er korrekt eller fullstendig. Dersom du baserer deg på materiellet på dette nettstedet gjør du dette på egen risiko. Du samtykker i at det er ditt ansvar å følge med på eventuelle endringer i materiellet og informasjonen inntatt på dette nettstedet.

 

Overføring

 

Enhver ikke-personlig meddelelse eller materiell du overfører til dette nettstedet per elektronisk post eller på annen måte, herunder eventuelle opplysninger, spørsmål, kommentarer, forslag eller liknende, er og vil bli behandlet som ikke taushetsbelagt og ikke beskyttet av immaterielle rettigheter. Alt du overfører eller legger ut blir Nestlé-konsernets eiendom og vil kunne bli benyttet for et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrenset til, gjengivelse, fremleggelse, overføring, publikasjon, kringkasting og utlegging. Videre står Nestlé-konsernet fritt til å bruke, for et hvilket som helst formål (herunder, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, annonsering og markedsføring av produkter) hvilke som helst ideer, originalarbeider, oppfinnelser, bearbeidelser, forslag eller konsepter som inngår i enhver meddelelse du sender til dette nettstedet. Enhver slik bruk foretas uten godtgjørelse til parten som inngir informasjon. Ved å inngi informasjon innestår du også for at du eier det inngitte materiellet/innholdet, at dette ikke er ærekrenkende og at Nestlé-konsernets bruk ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter eller på annen måte innebære av vi overtrer gjeldende lovgivning. Nestlé-konsernet har ingen plikt til å gjøre bruk av den inngitte informasjonen.

 

Immaterielle rettigheter

 

Nespresso® og Nescafé Dolce Gusto er registrerte varemerker tilhørende Société des Produits Nestlé S.A.Starbucks og Starbucks-logoen er varemerker tilhørende Starbucks Corporation som brukes av Nestlé i henhold til lisens.Pike Place er et varemerke tilhørende The Pike Place Market PDA som brukes i henhold til lisens.Alle rettigheter forbeholdt.

 

All opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til all tekst, alle avbildninger og alt annet materiell på dette nettstedet er Nestlé-konsernets og/eller STARBUCKS’ eiendom eller er inntatt med tillatelse fra den relevante eier.

 

Du har rett til å se på innholdet på dette nettstedet, samt gjengi utdrag i form av utskrift eller nedlastning til harddisk for distribusjon til andre personer. Dette kan kun gjøres under den forutsetning at du holder all opphavsretts- og annen eiendomsrettstekst intakt og at ovenstående varemerketekst inngår i slike gjengivelser. Ingen gjengivelse av noen del av dette nettstedet kan selges eller distribueres for kommersiell vinning eller modifiseres eller innarbeides i noe annet verk, noen annen publikasjon eller noe annet nettsted.

 

Varemerkene, logoene, kjennemerkene og servicemerkene (i fellesskap "Varemerkene") som fremvises på dette nettstedet tilhører Starbucks eller Nestlé, eller brukes av Société des Produits Nestlé S.A., som inngår i Nestlé-konsernet, i henhold til lisens. Intet inntatt på dette nettstedet skal tolkes dithen at det gis noen lisens eller rett til å bruke noe Varemerke som fremvises på dette nettstedet. Din bruk/misbruk av Varemerkene som fremvises på dette nettstedet, eller noe annet innhold på dette nettstedet, med de unntak som fremgår av disse vilkårene, er strengt forbudt. Du informeres også om at Nestlé-konsernet eller Starbucks vil gjøre enhver innsats for å håndheve, eller tilrettelegge for håndheving av, sine lisensierte immaterielle rettigheter ved hjelp av alle tilgjengelige rettslige midler.

 

Lenker til andre nettsteder

 

Lenker på nettstedet vil kunne ta deg utenfor Nestlé-konsernets nettverk og systemer og Nestlé-konsernet påtar seg intet ansvar for disse tredjepartsnettstedenes innhold, pålitelighet eller funksjon. Lenkene er inntatt i god tro og Nestlé-konsernet kan ikke holdes ansvarlig for noen etterfølgende endring på tredjepartsnettsteder som vi inntar lenke til. Inntakelse av lenke til andre nettsteder innebærer ikke noen form for godkjennelse fra Nestlé-konsernet. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør deg selv kjent med og nøye leser gjennom de juridiske erklæringene og personvernerklæringene på alle andre nettsteder du besøker.

 

Garantier og ansvarsfraskrivelser

 

Din bruk av dette nettstedet foretas fullt og helt for din egen risiko.

 

Garantier

 

Dette nettstedet tilbys deg "som det er" og "som det er tilgjengelig" og følgelig gir Nestlé-konsernet ingen som helst form for garanti, verken uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller annen (herunder underforstått garanti med hensyn til salgbarhet eller tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for et bestemt formål), herunder garantier for at materiell på dette nettstedet vil være fullstendig, korrekt, pålitelig, rettidig eller ikke-krenkende av tredjeparters rettigheter, at tilgang til dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri eller virusfri, at dette nettstedet vil være sikkert, at noe råd eller noen oppfatning som innhentes fra Nestlé-konsernet gjennom dette nettstedet er korrekt eller pålitelig, og det er med dette uttrykkelig fastslått at det ikke gis noen slik garanti.

 

Vennligst merk at noen jurisdiksjoner ikke nødvendigvis tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, hvilket innebærer at disse fraskrivelsene ikke nødvendigvis gjelder for deg. Vennligst sjekk din lokale lovgivning.

 

Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten varsel å begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til dette nettstedet eller et hvilket som helst aspekt eller en hvilken som helst del av dette nettstedet.

 

Ansvar

 

Nestlé-konsernet og/eller enhver annen part som er involvert i oppretting, produksjon eller levering av dette nettstedet på våre vegne skal ikke ha noe ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tap, skader eller kostnader, herunder følgetap, eller noen som helst annen form for erstatningsansvar, som har sitt utspring i din tilgang til, bruk av, manglende mulighet til å bruke, eller endring i innholdet til, dette nettstedet eller som har sitt utspring i noe annet nettsted du har tilgang til gjennom en lenke fra dette nettstedet eller, så langt dette er tillatt i henhold til gjeldende rett, noen handling vi foretar eller unnlater å foreta som følge av noen melding du måtte sende oss per elektronisk post.

 

Nestlé-konsernet og/eller enhver annen part som er involvert i oppretting, produksjon eller levering av dette nettstedet skal ikke ha noe ansvar for å vedlikeholde materiellet og tjenestene som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet eller for å levere eventuelle korreksjoner, oppdateringer eller informasjonsbulletiner i tilknytning til disse. Alt materiell på dette nettstedet kan endres uten varsel.

 

Videre skal Nestlé-konsernet ikke ha noen som helst form for ansvar for eventuelle tap forårsaket av virus som måtte infisere ditt datautstyr eller andre eiendeler som følge av din bruk av, tilgang til eller nedlastning av noe materiell fra dette nettstedet. Dersom du velger å laste ned materiell fra dette nettstedet gjør du det på egen risiko.

 

Så langt dette overhodet er tillatt i henhold til gjeldende rett frafaller du uttrykkelig alle krav mot Nestlé-konsernet, samt dets tillitsvalgte, styremedlemmer, ansatte, leverandører og programmerere, som måtte ha sitt utspring i din bruk av, eller tilgang til, dette nettstedet.

 

Forbudt aktivitet

 

Du har forbud mot å foreta noen handling som Nestlé-konsernet etter eget fritt skjønn måtte anse for å være upassende og/eller måtte anse for å være en ulovlig handling eller som er forbudt i henhold til noen lov som kommer til anvendelse på dette nettstedet, herunder, men ikke begrenset til:

 

Enhver handling som er i strid med enten personvernet (herunder opplastning av personopplysninger uten vedkommende persons samtykke) eller andre rettigheter som tilligger enkeltpersoner,

 

Bruk av dette nettstedet til å ærekrenke eller baktale Nestlé-konsernet, dets ansatte eller andre personer, eller opptreden som svekker Nestlé-konsernets gode navn og rykte,

 

Opplastning av filer som inneholder virus som vil kunne skade Nestlé-konsernets eiendom eller andre personers eiendom, og

 

Utlegging på, eller overføring til, dette nettstedet av noen form for uautorisert materiell, herunder, men ikke begrenset til, materiell som etter vår oppfatning kan forventes å forårsake ubehag, eller som er skadelig for eller i strid med Nestlé-konsernets eller tredjeparters systemkrav eller nettverkssikkerhet, eller som er ærekrenkende, rasistisk, obskønt, truende, pornografisk eller på annen måte ulovlig.

 

Verneting og lovvalg

 

Nestlé-konsernets produkter, materiell, tilbud og informasjon som omhandlet på dette nettstedet er kun tiltenkt for brukere og/eller kunder i Norge. Nestlé-konsernet innestår ikke for at produktene og innholdet på dette nettstedet på noen som helst måte er egnet eller tilgjengelig andre steder enn i Norge. Vennligst kontakt din lokale distributør for å få mer informasjon om produktene som er tilgjengelig i ditt land. Produktene som fremvist på dette nettstedet er kun visuelle inntrykk og fremstår følgelig ikke i reell størrelse, emballasje, farge osv.

 

Du og Nestlé-konsernet er enige om at eventuelle tvister eller krav som har sitt utspring i eller vedrører bruk av dette nettstedet skal være underlagt norsk rett og aksepterer de norske domstoler som eneste verneting.

 

Informasjonskapsler

 

Nestlé bruker sporingsteknologi (informasjonskapsler). Nestlé-konsernets policy for bruk av informasjonskapsler er inntatt i Nestlé-konsernets policy for personvern og beskyttelse av personopplysninger, som befinner seg på denne nettsiden.

 

Oppdatering av juridisk erklæring

 

Vi forbeholder oss retten til å foreta en hvilken som helst endring og korreksjon av denne erklæring. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å gjennomgå disse, samt ny tilleggsinformasjon.