Všeobecné podmínky užití

Děkujeme vám za návštěvu těchto webových stránek. Váš vstup na webové stránky společnosti Nestlé Group (dále jen „webové stránky“ a „Nestlé“) a jejich užití se řídí se těmito Všeobecnými podmínkami užití (dále  jen „Podmínky užití“). Vstupem na webové stránky Nestlé, jejich prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a bez výhrad přijali tyto Podmínky užití ve znění všech námi vydaných změn.
 

V srpnu 2018 vytvořily společnosti Starbucks a Nestlé globální alianci pro kávu, na jejímž základě Nestlé přísluší trvalá práva na kávové a čajové výrobky Starbucks Consumer Packaged Goods and Foodservice po celém světě.

 

Na celých těchto webových stránkách se výrazy „my“, „nás“, „naše“ „Nestlé“ a „Nestlé Group“ vztahují na Nestlé SA a na všechny její přidružené společnosti včetně společnosti Nestlé Česko s.r.o. „Vy“ označuje jakoukoliv osobu, která vstupuje na tyto webové stránky nebo je využívá.

 

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách
 

Jakékoliv osobní údaje nacházející se na webových stránkách Nestlé Group podléhají zásadám ochrany osobních údajů Nestlé Group uvedených v Oznámení o ochraně osobních údajů, které se rovněž uvedeny na těchto webových stránkách.

 

Přesnost, úplnost a aktuálnost informací
 

Přestože činíme veškeré přiměřeně možné kroky k zajištění přesnosti a úplnosti informací na těchto webových stránkách, neneseme žádnou odpovědnost za to, pokud informace, které poskytujeme na těchto webových stránkách, nejsou přesné nebo úplné. Jakékoliv spoléhání se na informace na těchto webových stránkách je na Vaše vlastní riziko. Upozorňujeme Vás na nutnost sledování případných změn týkajících se těchto Podmínek užití a informací uvedených na těchto webových stránkách.

 

Přenos
 

Veškeré materiály, které budete sdílet na těchto webových stránkách elektronickou poštou či jiným způsobem, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů apod., budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Cokoliv, co budete sdílet, se stává majetkem společnosti Nestlé Group a může být využíváno pro jakýkoliv účel, zejména k rozmnožování, sdělování, přenášení, zveřejňování, vysílání. Navíc Nestlé Group rovněž může volně používat pro jakékoliv účely (včetně vývoje, výroby, propagace a marketingu výrobků) jakékoliv nápady, umělecká díla, vynálezy, vývoj, návrhy nebo koncepce obsažené v jakékoliv komunikaci zaslané Vámi na tyto webové stránky. Za poskytnutí jakýchkoli informací ve smyslu předcházející věty nepřísluší žádná odměna. Poskytnutím jakýchkoli informací zároveň garantujete, že jste vlastníkem daného obsahu, který není hanlivý, a že jeho použitím ze strany Nestlé Group nedochází k porušení práv třetích stran  a toto užití  není v rozporu s platnými právními předpisy. Nestlé Group není povinna poskytnuté informace použít.

 

Práva duševního vlastnictví
 

Nespresso®  a Nescafé®  Dolce Gusto®  jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Société des Produits Nestlé S.A.

 

Starbucks®  je ochranná známka společnosti Starbucks Corporation používaná na základě licence Nestlé.

 

Pike Place®  je ochrannou známkou společnosti The Pike Place Market PDA, využívanou na základě licence.

 

Všechna práva vyhrazena.

 

Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se na veškerý text, obrázky a další materiály vyskytující se na  těchto webových stránkách, jsou vlastnictvím skupiny Nestlé Group a / nebo Starbucks a jsou použity se souhlasem příslušného vlastníka.

 

Jste oprávněni nakládat s obsahem těchto webových stránek za předpokladu, že veškerá autorská práva zůstanou nedotčena a vždy bude uvedený držitel autorských práv. Žádný obsah těchto webových stránek nesmí být prodáván nebo distribuován pro komerční účely a ani nesmí být upravován či začleněn do žádného jiného díla, publikace nebo webové stránky.

 

Ochranné známky a loga (dále jen „ochranné známky“) uváděné na těchto webových stránkách patří společnosti Starbucks nebo Nestlé nebo jsou používány na základě licence společností Société des Produits Nestlé S.A., jež je součástí Nestlé Group. Nic z obsahu na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno jako udělování jakékoliv licence nebo práva na používání jakékoliv ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách.  Použití ochranných známek v rozporu s těmito Podmínkami užití je přísně zakázáno. Rovněž vás upozorňujeme, že Nestlé Group nebo Starbucks budou důrazně prosazovat dodržování svých práv duševního vlastnictví, a to všemi dostupnými právními prostředky.

 

Odkazy na další webové stránky
 

Odkazy na webových stránkách vás mohou přesměrovat mimo  webové stránky Nestlé Group. Nestlé Group nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo funkci těchto jiných webových stránek třetích stran. Odkazy jsou poskytovány v dobré víře a Nestlé Group nenese odpovědnost za jakoukoliv následnou změnu na jiných webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkaz. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu na jiné webové stránky neznamená implicitně jejich podporu ze strany Nestlé Group. Důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů všech ostatních navštívených webů.

 

Omezení odpovědnosti
 

Tyto webové stránky používáte na svoje vlastní riziko.

 

Záruky
 

Nestlé Group neposkytuje žádnou záruku, že materiál na těchto webových stránkách bude úplný, přesný, spolehlivý, aktuální, neporušující práva třetích stran, že přístup na tyto webové stránky bude nepřerušovaný nebo bez chyb nebo že nebude obsahovat žádné viry, že tyto webové stránky budou bezpečné, že jakákoliv doporučení nebo názory získané od Nestlé Group prostřednictvím těchto internetových stránek budou přesné nebo spolehlivé.

 

Vezměte prosím na zřetel, že některé jurisdikce nepovolují vyloučení implikovaných záruk, proto se Vás některá z výše uvedených vyloučení nemusejí týkat. Zkontrolujte prosím místní zákony.

 

Vyhrazujeme si právo na omezení, pozastavení nebo ukončení Vašeho přístupu na tyto webové stránky nebo k jakékoli funkci těchto webových stránek.

 

Odpovědnost za škodu
 

Skupina Nestlé Group a/nebo jakákoliv další strana podílející se na tvorbě nebo poskytování těchto webových stránek za nás nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé, náhodné, následné, nepřímé škody, náklady, ztráty nebo závazky jakékoliv povahy, vzniklé v souvislosti  s přístupem na tyto webové stránky.

 

Nestlé Group a/nebo jakákoliv další strana podílející se na tvorbě nebo poskytování těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci a dostupnost jakéhokoliv obsahu na těchto webových stránkách. Jakékoli informace obsažené na těchto webových stránkách se mohou měnit bez upozornění.

 

Nestlé Group nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv vzniklou ztrátu způsobenou viry, které se mohou dostat do Vašeho počítačového zařízení, nebo z důvodu Vašeho využívání, přístupu nebo stažení jakéhokoliv materiálu z těchto webových stránek. Jestliže se rozhodnete stáhnout si jakýkoliv materiál z těchto webových stránek, činíte tak na vlastní riziko.

 

Zakázaná činnost
 

Máte zakázáno provádět jakoukoliv činnost, kterou Nestlé Group může podle svého vlastního uvážení považovat za nevhodnou a/nebo která by mohla být považována za nezákonnou činnost, kromě dalšího máte zakázáno provádět:

 

Jakýkoli čin, který by představoval porušení buď soukromí (včetně zavádění jakýchkoliv soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby), nebo jakéhokoliv dalšího práva ze zákonných práv jednotlivců;

 

Využívání těchto webových stránek k hanobení Nestlé Group, jejích zaměstnanců nebo jiných osob nebo jednání takovým způsobem, který poškozuje dobré jméno Nestlé Group;

 

Nahrávání souborů, které obsahují viry, jež mohou poškodit majetek Nestlé Group nebo majetek s ní spojených osob; a

 

Publikování jakéhokoli neautorizovaného  materiálů  na tyto webové stránky, a to zejména materiálu, která bude hanlivý, rasistický, obscénní, vyhrožující, pornografický nebo jinak nezákonný.

 

Soudní příslušnost a rozhodné právo
 

Produkty, materiály, nabídky a informace Nestlé Group, zobrazené na těchto webových stránkách, jsou určeny zejména uživatelům a/nebo zákazníkům v České republice. Nestlé Group negarantuje, že produkty a obsah těchto webových stránek jsou dostupné i na jiných místech než v České republice. Chcete-li získat další informace o dostupnosti produktů ve Vaší zemi, kontaktujte našeho místního distributora. Produkty, které se objevují na těchto webových stránkách, jsou pouze vizuální vyobrazení a jako takové nejsou ve své skutečné velikosti, barvě balení atd.

 

Vy a Nestlé Group souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající nebo vztahující se k používání těchto webových stránek se bude řídit českým právem a bude podléhat výlučné jurisdikci českých soudů.

 

Soubory cookies
 

Nestlé používá technologii sledování („cookies“). Zásady Nestlé Group pro používání cookies jsou stanoveny v Oznámení o ochraně soukromí a osobních údajů Nestlé Group zveřejněných na těchto webových stránkách.

 

Aktualizace právního prohlášení
 

Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny a opravy těchto Podmínek užití. Průběžně navštivujte tyto webové stránky, abyste se obeznámili s případnými novými informacemi.