Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN “Gratis staal Starbucks Signature Chocolate”

 

Algemeen

 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Starbucks sampling actie (de “Actie”) van Nestlé Belgilux N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”). 
2.    Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
3.        Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

 

Deelname

 

4.    Deelname aan de Actie is gratis en zonder aankoopverplichting.
5.    Medewerkers van Nestlé, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
6.    Deze Actie speelt zich enkel af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Deze Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België of Luxemburg en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner ingeschreven staat. 
7.    Deelname is beperkt tot 1 keer per combinatie van naam, voornaam, e-mailadres, woon-adres. 
8.    Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven. 
9.    De deelname aan deze Actie is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Actie

 

10.    De Actie loopt van 14/02/2022 tot en met 27/02/2022. Het zal niet mogelijk zijn om na 27/02/2022 nog deel te nemen aan deze actie. Deze actie is beperkt tot 5000 staaltjes.
11.    Om deel te nemen aan deze Actie, moeten deelnemers surfen naar Facebook en het formulier invullen met hun volledige naam en woonadres. 
12.    De Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn en het formulier hebben ingevuld voor 27/02/2022, en behoren tot de eerste 5000 personen, zullen een leaflet met 1 Starbucks Signature Chocolate Gezouten Karamelsmaak krijgen.
13.    De Deelnemers worden verzocht - hun volledige naam/adres/woonplaats gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de leaflet.
14.    De leaftlet wordt uiterlijk 8 weken na de ingediende aanvraag naar het aangegeven adres gestuurd. 
15.    De samples kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura. 
16.    Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.

 

Privacy

 

17.    Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van voordelen en prijzen.
18.    De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de www.nestle.be .
19.    De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen. 

 

Aansprakelijkheid

 

20.    Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
21.    Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de (deelname aan de) Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
22.    Deze Actie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Actie. Door deel te nemen aan de Actie zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook. 

 

Slotbepalingen

 

 
23.    Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé. 
24.    Deze Actie is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende of ontstaan uit de Actievoorwaarden of de (deelname aan de) Actie worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel. 
25.    Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
•    per telefoon op het nummer: 02 529 55 25
•    per brief op het adres: SA Nestlé Belgilux NV – Rue de Birminghamstraat 221 – 1070 Bruxelles
•    via het online contactformulier op de website: https://www.nestle.be
•    via email: Consum@be.nestle.com

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.
 

Vastgesteld op 03/02/2022