Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CÁC ĐIỀU KHOẢN

Starbucks at home - Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Hãy đọc Các điều khoản dưới đây một cách cẩn thận, qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã chấp thuận và đồng ý tuân thủ Các điều khoản này.
Starbucks và Nestlé đã thành lập một liên minh cà phê toàn cầu vào tháng 8 năm 2018, theo đó Nestlé có quyền vĩnh viễn tiếp thị Hàng tiêu dùng đóng gói của Starbucks và các sản phẩm cà phê, trà thuộc Dịch vụ ăn uống trên khắp thế giới.
Trên toàn bộ trang web này, các thuật ngữ ""chúng tôi"", ""của chúng tôi"", ""Nestlé"" và ""Tập đoàn Nestlé"" đề cập đến Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và bất kỳ doanh nghiệp liên kết nào thuộc Tập đoàn Nestlé. “Bạn” dùng để chỉ bất kỳ người nào truy cập và / hoặc sử dụng trang web này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG WEB

Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài liệu nào được gửi đến các trang web của Tập đoàn Nestlé đều phải tuân theo chính sách của Tập đoàn Nestlé về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư trên trang web này.

TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

Trong khi chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin mà chúng tôi cung cấp trên trang web này không chính xác hoặc không đầy đủ. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này sẽ do bạn tự chịu rủi ro. Bạn đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ theo dõi bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu và thông tin có trên trang web này.

TRUYỀN TẢI

Mọi thông tin liên lạc hoặc tài liệu phi cá nhân mà bạn truyền đến trang web này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm mọi dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc nội dung tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bất kỳ thứ gì bạn truyền tải hoặc đăng tải đều trở thành tài sản của Tập đoàn Nestlé và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ởviệc tái tạo, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Hơn nữa, Tập đoàn Nestlé được tự do sử dụng cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị sản phẩm) bất kỳ ý tưởng, tác phẩm nghệ thuật, phát minh, phát triển, đề xuất hoặc khái niệm nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc mà bạn gửi đến trang web này. Bất kỳ việc sử dụng nào như vậy đều không phải bồi thường cho bên gửi thông tin. Bằng cách gửi thông tin, bạn cũng đảm bảo rằng bạn sở hữu tài liệu / nội dung đã gửi, đảm bảo rằng các nội dung đó không có tính chất phỉ báng và việc sử dụng của Tập đoàn Nestlé sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc khiến chúng tôi vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào. Tập đoàn Nestlé không có nghĩa vụ phải sử dụng thông tin đã gửi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Nespresso và Nescafé Dolce Gusto là các Nhãn hiệu đã đăng ký của Société des Produits Nestlé S.A.. Starbucks và logo Starbucks là các nhãn hiệu thuộc Tập đoàn Starbucks được cấp phép sử dụng cho Nestlé. Pike Place là nhãn hiệu của The Pike Place Market PDA được cấp phép sử dụng. Tất cả đã đăng ký quyền sở hữu. 
Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác trên trang web này là tài sản của Tập đoàn Nestlé và / hoặc Starbucks hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu có liên quan.
Bạn chỉ được phép truy cập trang web này, sao chép các trích đoạn bằng cách in, tải xuống đĩa cứng hoặc sử dụng cho các mục đích phân phối cho các cá nhân khác với điều kiện là bạn giữ nguyên vẹn tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác và với điều kiện phải hiển thị thông báo nhãn hiệu trên các bản sao chép đó. Không được phép bán hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào của trang web này vì mục đích thương mại cũng như không được sửa đổi hoặc sử dụng nội dung đó trong bất kỳ tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web nào khác.
Các nhãn hiệu, logo, ký tự và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là ""Nhãn hiệu"") hiển thị trên trang web này thuộc về Starbucks hoặc Nestlé, hoặc được sử dụng theo giấy phép bởi Société des Produits Nestlé S.A., một thành viên của Tập đoàn Nestlé. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là cấp phép hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang web này. Việc bạn sử dụng / lạm dụng các Nhãn hiệu được hiển thị trên trang web này, hoặc trên bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này, ngoại trừ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này đều bị nghiêm cấm. Tập đoàn Nestlé sẽ áp dụng các biện pháp thực thi triệt để hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép của mình ở mức tối đa theo quy định pháp luật.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Các liên kết trên các trang web của Tập đoàn Nestlé có thể đưa bạn ra bên ngoài mạng lưới và hệ thống của Tập đoàn Nestlé và Tập đoàn Nestlé không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc chức năng của các trang web của các bên thứ ba khác. Các liên kết được cung cấp một cách thiện chí và Tập đoàn Nestlé không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào sau đó trên các trang web của bên thứ ba khác mà chúng tôi cung cấp liên kết. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác không có nghĩa là Tập đoàn Nestlé đã chứng thực các trang web đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tự nhận thức và đọc kỹ các thông báo pháp lý và quyền riêng tư của tất cả các trang web khác mà bạn truy cập.

BẢO ĐẢM VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào về việc bạn sử dụng hoặc dựa vào trang web hoặc Nội dung của chúng tôi.

BẢO ĐẢM

Trang web này được cung cấp cho bạn trên cơ sở ""Nguyên trạng"" và ""Có sẵn"", do đó, Tập đoàn Nestlé không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác (bao gồm cả những bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại hóa hoặc chất lượng thỏa đáng và phù hợp cho một mục đích cụ thể) bao gồm bảo đảm hoặc tuyên bố rằng tài liệu trên trang web này sẽ hoàn chỉnh, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không vi phạm đối với bên thứ ba, việc truy cập vào trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, không bị vi-rút, trang web này sẽ được bảo mật, bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến nào thu được từ Tập đoàn Nestlé thông qua trang web này là chính xác hoặc đáng tin cậy và mọi tuyên bố hoặc bảo đảm theo đó đều bị từ chối rõ ràng.
Chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này hoặc bất kỳ tính năng nào của trang web này hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ


Tập đoàn Nestlé và / hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối trang web này thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Tập đoàn Starbucks sẽ không chịu trách nhiệm đối với mất mát, thiệt hại hoặc bất kỳ loại chi phí nào, phát sinh bằng bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sơ suất), cho dù trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến việc bạn bạn truy cập, sử dụng, không thể sử dụng, thay đổi nội dung của trang web này hoặc phát sinh từ bất kỳ trang web nào khác mà bạn truy cập thông qua một liên kết từ trang web này hoặc trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép , từ bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện do bất kỳ thư điện tử nào bạn gửi cho chúng tôi.
Tập đoàn Nestlé và / hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc xây dựng hoặc cung cấp trang web này sẽ không có trách nhiệm duy trì tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên trang web này hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến trang web này. Bất kỳ tài liệu nào trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Ngoài ra, Tập đoàn Nestlé sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào do vi rút có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn sử dụng, truy cập hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này. Nếu bạn chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, bạn sẽ tự chịu rủi ro.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Tập đoàn Nestlé, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp và lập trình viên có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập trang web này.

HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn bị cấm thực hiện bất kỳ hành động nào mà Tập đoàn Nestlé theo quyết định tuyệt đối của mình có thể cho là không phù hợp và / hoặc sẽ bị coi là hành vi trái pháp luật hoặc bị cấm bởi bất kỳ quy định pháp luật nào áp dụng cho trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
•    Bất kỳ hành vi nào cấu thành sự vi phạm quyền riêng tư (bao gồm cả việc tải lên thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan) hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của các cá nhân;
•    Việc sử dụng trang web này để bôi nhọ Tập đoàn Nestlé, các nhân viên của tập đoàn hoặc các cá nhân khác hoặc hành động theo cách làm mất uy tín của Tập đoàn Nestlé;
•    Việc đăng tải lên trang web này các tệp chứa vi-rút có thể gây thiệt hại cho tài sản của Tập đoàn Nestlé hoặc tài sản của các cá nhân khác. 
•    Đăng hoặc truyền tải lên trang web này bất kỳ tài liệu không được phép bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu mà theo quan điểm của chúng tôi là có thể gây khó khăn, bất lợi hoặc vi phạm đến Tập đoàn Nestlé hoặc hệ thống của bên thứ ba hoặc an ninh mạng, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, tục tĩu, đe dọa, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp.

PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH


Các sản phẩm, tài liệu, ưu đãi và thông tin của Tập đoàn Nestlé xuất hiện trên trang web này chỉ dành cho người dùng và / hoặc khách hàng của Việt Nam. Tập đoàn Nestlé không tuyên bố rằng các sản phẩm và nội dung của trang web này là phù hợp hoặc có sẵn ở các địa điểm khác ngoài Việt Nam. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương của chúng tôi để biết thêm thông tin về các sản phẩm có sẵn ở quốc gia của bạn. Các sản phẩm xuất hiện trong trang web này chỉ là hình ảnh đại diện và do đó kích thước, màu sắc bao bì, v.v. của chúng có thể không chính xác so với thực tế. 
Bạn và Tập đoàn Nestlé đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

COOKIES


Nestlé sử dụng công nghệ thăm dò (""cookie""). Chính sách của Tập đoàn Nestlé về việc sử dụng cookie được quy định trong chính sách về quyền riêng tư và thông tin cá nhân của Tập đoàn Nestlé trên trang web này.

CẬP NHẬT THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với thông báo này. Vui lòng tham khảo trang thông tin này theo thời gian để xem lại những thông tin này và thông tin bổ sung mới.

CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trang web này được vận hành bởi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, địa chỉ tại Số 7, Đường 17A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Nếu bạn có câu hỏi, bình luận bất kỳ về trang web, xin liên hệ với chúng tôi bằng cách (i) gửi thư điện tử đến địa chỉ consumer.services@vn.nestle.com, (ii) gọi điện thoại theo số 18006699 hoặc (iii) gửi thư đến địa chỉ dưới đây.
Phòng Dịch Vụ Người Tiêu Dùng
Văn phòng đại diện Công ty Nestlé Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cao ốc HMTC, Số 138-142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bản quyền © Nestlé"