תקנון ותנאי שימוש באתר סטארבקס בבית

תקנון ותנאי שימוש באתר סטארבקס בבית
 

 1. הגדרות
 2. כללי
 3. תנאי השימוש באתר
 4. קישורים
 5. תכני המשתמשים
 6. הצטרפות למאגר הצרכנים
 7. פרטי התקשרות עם גורמים חיצוניים
 8. מדיניות פרטיות
 9. קניין רוחני
 10. שינויים באתר, בתקנון והפסקת שירות
 11. אחריות
 12. שיפוי
 13. סמכות השיפוט

 

1.הגדרות

בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

 

1.1. "מידע" ו/או "תוכן" ו/או "תכנים" - כולל שירותים ו/או מידע מכל מין וסוג, בין פרסומי מסחרי ובין עיוני אינפורמטיבי, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, המונח תוכן ו/או תכנים מכיל בין היתר תכנים רבים ומגוונים אשר קשורים בנסטלה ומופיעים באתר, וביניהם: מידע אודות מוצרי קבוצת נסטלה, מבצעים והנחות, טיפים ומאמרים בנושאים שונים, הצטרפות למועדון חברים, קבלת ניוזלטרים, פרסומים ומודעות, שאלות ותשובות, לינקים שונים ועוד. מלוא האמור בתקנון זה חל בקשר עם מלוא תכני ופעילויות האתר.

 

1.2. "משתתף" ו/או "משתמש" - כל משתתף מגיל 13 ומעלה אשר יוצר קשר ו/או גולש ו/או עושה שימוש ו/או נרשם ו/או מעלה תוכן ו/או משתתף בפעילות כלשהי באתר (ואגב כך מסכים לתנאי שימוש אלה). מובהר, כי השימוש באתר (על כלל אפיקיו וגווניו) מותר לבני 13 ומעלה בלבד.

 

1.3. "האתר" או "אתר האינטרנט של סטארבקס בבית" - אתר סטארבקס בבית בכתובת www.starbucksathome.com/il/ .

 

1.4. "נסטלה" - Nestlé S.A.

 

1.5. "אסם" - אסם השקעות בע"מ.

 

1.6. "קבוצת נסטלה" – נסטלה, אסם השקעות בע"מ וכל תאגיד הנשלט על ידה.

 

2.כללי

 

2.1. אתר זה מנוהל ומופעל על ידי נסטלה ו/או מי מטעמה.

 

2.2. תקנון זה יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות" (להלן קישור:https://www.starbucksathome.com/il/he-il/privacy-policy/) ומסמך "הצהרת הנגישות" (להלן קישור: https://www.starbucksathome.com/il/he-il/accessibility/) המופיעים באתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר האינטרנט של סטארבקס בבית.

 

2.3. השירותים המוצעים באתר והשימוש באתר מוצעים בכפוף להסכמת המשתמש כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את כל האמור בו, טרם החל לגלוש באתר ולהתחייבותו שלא להעלות כל טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.

 

2.4. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

 

2.5. תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של נסטלה.

 

2.6. האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

2.7. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון או לכל מטרה אחרת.

 

2.8. במידה ויקבע https://www.starbucksathome.com/il/contact-us שחלק כלשהו מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

 

2.9. נסטלה ואסם מקפידות על קיום הוראות החוק ומכבדות את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולכבוד. במידה ומשתמש סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו, הוא מוזמן לפנות בכל עת לאסם באמצעות טופס צור קשר בקישור הבא: https://www.starbucksathome.com/il/contact-us ואסם תשתדל להתייחס לפנייתו בהקדם האפשרי.


3. תנאי השימוש באתר


3.1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

 

3.2. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח או שידור, של מידע המופיע באתר, אסורים, אלא אם ניתנה לכך הסכמת נסטלה מראש ובכתב.

 

3.3. הסכמת המשתמש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

 

3.4. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

 

3.5. אין להפעיל או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם).

 

3.6. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר אינטרנט אחר (בין אם בתוך מסגרת ("Frame") ובין אם בכל דרך אחרת), גלויה או סמויה.

 

3.7. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

 

3.8. אין ליצור קשר (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

3.9. נסטלה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי נסטלה בעניין זה.

 

3.10. חלק מהשירותים הניתנים באתר עלולים להיות כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.

 

3.11. התכנים באתר כלליים, ואינם מותאמים לצרכיו של מאן דהוא ספציפי.

 

3.12. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או תזונתי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

 

4. קישורים

 

4.1. נסטלה עשויה לשלב באתר קישורים (Links) לעמודים שונים באינטרנט. האתרים אליהם מוליכים קישורים אלה אינם בשליטת נסטלה, התכנים בהם אינם מטעמה של נסטלה ו/או מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת נסטלה לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי נסטלה אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

 

4.2. נסטלה אינה מתחייבת, כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו, הלכה למעשה, לאתרי אינטרנט פעילים.

 

4.3. נסטלה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5. תכני המשתמשים

 

5.1. נסטלה עשויה לאפשר למשתמשים, במסגרת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, העלאת תכנים שונים הקשורים בפעילות האתר (להלן: "תכני המשתמשים"). יובהר, כי נסטלה תהיה רשאית להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "ההודעות").

 

5.2. נסטלה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או למחוק תכני משתמשים והודעות כמפורט לעיל, ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי נסטלה בעניין זה.

 

5.3. המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, יתכן שההודעות יוצגו כפי שהן (AS IS), מבלי שנסטלה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה בתכני משתמשים ו/או בהודעות.

 

5.4. נסטלה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות כל תכני משתמשים באתר, וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו (כולם או חלקם).

 

5.5. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו וכן כל פעולה אחרת שיבצע ביחס לאתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

 

5.6. נסטלה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

 

5.7. נסטלה אינה מחויבת בפרסום תכני המשתמשים. ככל שתכני המשתמשים אמנם יפורסמו באתר, הרי שהדבר יעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של נסטלה, שתקבע, בין היתר, את מיקום פרסומם, אופן ומשך הצגתם וכל כיוצ"ב.

 

5.8. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי תכני המשתמשים אינם מבטאים את דעתה של נסטלה או את עמדתה, ואין בפרסומם כל ערובה לתוקפם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

 

5.9. בעת העלאת ו/או מסירת ו/או פרסום תכני משתמשים באתר, על המשתמש להקפיד שתכנים אלה ופרסומם יהיו חוקיים וכי על המשתמש תחול האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מובהר, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כי אין לפרסם תכני משתמשים העולים כדי מידע (כהגדרתו לעיל) פוגעני.

 

5.10. תכני המשתמשים באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתר. עם זאת, משתמשי האתר אינם רשאים לעשות כל שימוש שהוא בתכני המשתמשים.

 

6. הצטרפות למאגר הצרכנים

 

6.1. האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר הצרכנים של אסם ו/או נסטלה (להלן: "מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.

 

6.2. בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש לסמן את הסכמתו ו/או בקשתו לעשות שימוש בפרטים האישיים שימסור לצורך משלוח פרסומים בכלל ופרסום ממוקד למשתמש בפרט וכן יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כמפורט באתר. על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מן המשתמש את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו. הנתונים שימסרו בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יישמרו במאגר הצרכנים של קבוצת נסטלה.

 

6.3. בהמשך לאמור בסעיף 6.2, בעת ההרשמה למאגר הצרכנים עשוי בעתיד המשתמש להתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא לצורך זיהויו בעת כניסה לשירותים. נסטלה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות. על המשתמש יהיה לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

 

7. פרטי התקשרות עם גורמים חיצוניים

 

7.1. האתר עשוי לכלול בין היתר פרסומות ופרטי התקשרות עם גופים חיצוניים, כגון חנויות, ספקי מוצרים ועוד (להלן: "פרטי ההתקשרות").

 

7.2. כל הפרסומות ו/או פרטי ההתקשרות המפורסמים באתר מוצעים למשתמש כפי שהם (AS IS) ונסטלה לא תישא בכל אחריות לפרסומות ולפרטי ההתקשרות שיפורסמו באתר. נסטלה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לוודא ו/או לאמת את עדכניותם של פרסומות ופרטי התקשרות לרבות אמיתותם, טיבם ו/או איכותם. למען הספר ספק, יובהר כי נסטלה אינה מתחייבת לבדוק אודות מלאי המוצרים הקיים בחנויות כאמור לעיל, וכי לא תישא כל אחריות בקשר לפניה ו/או לטענה מצד כלשהו בנידון.

 

7.3. כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות פרסומות ו/או פרטי התקשרות המתפרסמים באתר תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הגוף החיצוני הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את אמיתות הפרסומות ו/או פרטי ההתקשרות, טיבם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים על ידי הגוף החיצוני. נסטלה איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כזו, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש לאחד מהגופים החיצוניים המפורטים באתר ו/או תוצאתה. נסטלה איננה אחראית לטיבם ו/או איכותם ו/או מחיריהם ו/או כל דבר הקשור באותם הגופים ו/או המוצרים ו/או השירותים הניתנים / הנמכרים על ידם, ואין בפרסום כאמור באתר כדי להטיל התחייבות ו/או ליצור הצהרה ו/או מצג כלשהו של נסטלה בקשר עם אותם גופים.

 

7.4. נסטלה תפרסם באתר פרטי התקשרות כאמור ותסירם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8. מדיניות פרטיות

 

8.1. נסטלה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית הנוהגת באתר (שכותרתה "מדיניות פרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לעיל, וכי באחריותו לעקוב אחר שינויים שיוכנסו בה (ככל שיוכנסו) מעת לעת.

 

8.2. יובהר לעניין פרק זה, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

 

9. קניין רוחני

 

9.1. כל זכויות היוצרים וכל קניין רוחני אחר בכל הטקסטים, התמונות והחומרים האחרים באתר זה הם רכוש קבוצת נסטלה או כלולים באישור הבעלים הרלוונטי.

 

9.2. המשתמש רשאי לגלוש באתר זה ולשכפל חלקים ממנו בדרך של הדפסה, הורדה לדיסק קשיח או לצורך הפצה לאנשים אחרים, בתנאי שהמשתמש לא ימחק אף אחת מן ההודעות המתייחסות לזכויות יוצרים ולזכויות קנייניות אחרות וכי הסימן המסחרי שלעיל יופיע על שכפולים כאמור. שכפול של כל חלק שהוא מאתר זה הינו אסור למכירה או הפצה למטרת רווח מסחרי, ואף אין לשנותו או לשלבו בשום יצירה, פרסום או אתר אחר.

 

9.3. הסימנים המסחריים, הלוגואים, התווים וסימני השירות (ביחד "הסימנים המסחריים") המוצגים באתר זה שייכים לקבוצת נסטלה. אין לפרש דבר הנמצא באתר זה כמעניק רישיון או זכות להשתמש בסימן מסחרי כלשהו המוצג באתר זה. השימוש ו/או השימוש לרעה בסימנים המסחריים המוצגים באתר זה, או בכל תוכן אחר באתר זה, למעט כאמור בתקנון זה, אסור בהחלט. קבוצת נסטלה תאכוף בתקיפות את זכויות הקניין הרוחני שלה, ככל שהחוק מתיר, לרבות תביעה פלילית בגין עבירות חמורות.

 

9.4. בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכני המשתמשים לאתר יש משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ"ל מצויים בבעלות המשתמש שהעלה ו/או פרסם ו/או מסר אותם. ככל שמשתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכני המשתמשים אותם העלה ו/או פרסם ו/או מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת ו/או פרסום ו/או מסירת התכנים לאתר משום אישור מצידו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין - מאת בעל הזכויות בתוכן המשתמשים הנ"ל - לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות. מובהר, כי נסטלה לא תישא בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מפרסום ו/או העלאתם ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש אשר העלה ו/או פרסם ו/או מסר את תכני המשתמשים הנ"ל ישפה את נסטלה בגין כל הוצאה לה תידרש היא בגינם.

 

9.5. בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירת תכני המשתמשים באתר מקנה המשתמש לקבוצת לנסטלה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון. נסטלה תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני המשתמשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי, לרבות, מיזכה ("Credit"), תמלוגים או טובות הנאה אחרות. נסטלה תעניק קרדיט ו/או פרסים למשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

9.6. בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי כל משתמשי האתר מוותרים כלפי אסם ונסטלה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה אסם ו/או נסטלה בתכנים אלה.

 

9.7. חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני נסטלה מיידית בכתב. צעדים שיינקטו ע"י נסטלה, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

 

10. שינויים באתר, בתקנון והפסקת שירות

 

10.1. אסם ונסטלה תהיינה רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אסם ו/או נסטלה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

10.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי אסם ונסטלה תהיינה רשאיות להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

 

11. אחריות

 

11.1. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

11.2. התכנים ו/או השירותים באתר זה מוצעים למשתמש כפי שהם (AS IS) שמסכים, כי קבוצת נסטלה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

 

11.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קבוצת נסטלה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים ביחס לכל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או בקישורים והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, הפסד, עוגמת נפש, וכיוצא באלו שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בהם.

 

11.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קבוצת נסטלה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר במסגרת הרשמה למאגר הצרכנים (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא) ו/או במימוש ההטבות הניתנות במסגרת מאגר הצרכנים (כגון כשל בקליטת הקודים ו/או הקופונים המוזנים על ידי המשתמש בהתאם להנחיות באתר וכיו"ב).

 

11.5. בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של קבוצת נסטלה מנעה מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לקבל הטבה כלשהי (כגון אם לא צורף לתוך אריזת המוצר קופון ובו קוד הטבה), יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה ההטבה ולא מעבר לכך.

 

11.6. ייתכנו שינויים והבדלים בין תמונות המוצרים באתר לבין מראה המוצרים הנ"ל במציאות. לקבוצת נסטלה לא תהיה כל אחריות להבדלים ולשינויים כאמור.

 

11.7. קבוצת נסטלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מפעם לפעם מבצעי קידום מכירות באתר. קבוצת נסטלה אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר יהיו הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיו של המשתמש באתר ובאחריותו של המשתמש להשוות מחירים בטרם ירכוש מוצרים או שירותים בהסתמך על מידע המופיע באתר וכן לבדוק את צרכיו בהתאמה.

 

11.8. באתר מתפרסם כאמור מידע מגוון הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. קבוצת נסטלה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות או תקלה אשר עלולות להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, על המשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע (בין היתר על ידי בדיקת אריזת המוצרים) ולוודא את נכונותו ועדכניותו. מובהר כאמור, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

 

11.9. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שקבוצת נסטלה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בתכנים ו/או בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בתכנים ו/או בשירותים.

 

11.10. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שנסטלה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

 

11.11. קבוצת נסטלה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ו/או לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר כאמור, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קבוצת נסטלה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל קבוצת נסטלה ובין אצל מי מספקיה - ולא יהא באלה כדי להטיל על קבוצת נסטלה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.

 

11.12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת נסטלה ועל קבוצת נסטלה לא תחול כל אחריות, בגין נפילת האתר.

 

11.13. קבוצת נסטלה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

12. שיפוי

 

המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את קבוצת נסטלה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה. נוסף על כך, המשתמש מתחייב לשפות את קבוצת נסטלה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר ו/או באתר צד שלישי, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

 

13. סמכות השיפוט

 

13.1. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו לרבות פרשנותו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

 

13.2. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסויימים באתר, מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו ולאלו בלבד.