Правила

Благодарим Ви, че посетихте този уебсайт. Моля, прочетете внимателно съдържащите се в настоящия документ правила, тъй като всяко едно използване на уебсайта ще се счита за приемане от Ваша страна на тези правила.

 

През 2018 г. Starbucks® и Nestlé създадоха глобален алианс, съгласно който Nestlé разполага с право, без ограничение във времето, да продава Starbucks® опаковани стоки, предназначени за потребителите, както и кафе и чай решения за употреба извън дома. 

 

Използваните в този уебсайт думи „ние“, „нас“, „наши“, „Нестле/ Nestlé“ и „Нестле Груп/ Nestlé Group“ се отнасят до компанията  Nestlé S.A. и всяка една нейна дъщерна компания, включително „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128, а „Вие“ означава всяко едно лице, което има достъп и/или използва този уебсайт.   

 

Политика за поверителност на данните 

 

Личните данни, съдържащи се в информация или материали, изпратени до уебсайтовете на Nestlé Group, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на данните, която е публикувана на този уебсайт.  

 

Точност, пълнота и актуалност на информацията 

 

Въпреки че полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме точността и пълнотата на публикуваната в този уебсайт информация, ние не носим отговорност, ако информацията, която е на този уебсайт, се окаже неточна или непълна. Всяко едно позоваване на публикуван в този уебсайт материал ще бъде на Ваш риск. Вие сте съгласни, че имате задължението да следите за всички промени в съдържащите се в уебсайта материали и информации.  

 

Предаване 

 

Всяка една комуникация, която не е лична, както и всички материали, които предавате на този уебсайт по електронна поща или по друг начин, включително и всякакви данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като неповерителни и неползващи се със специална защита. Всичко, което предавате или публикувате, ще стане собственост на Nestlé Group и ще може да бъде използвано за всякакви цели, включващи наред с всичко останало възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и постване. В допълнение към това, всички идеи, произведения на изкуството, изобретения, разработки, предложения или концепции, които се съдържат във всяко едно съобщение, изпратено от Вас до този уебсайт, ще могат да бъдат свободно използвани от Nestlé Group за всякакви цели (включващи, без ограничение, създаване, производство, реклама и маркетинг на продукти), като за всяко едно такова използване, страната, която предоставя информацията, няма да бъде компенсирана. С изпращането на информация, Вие също така декларирате и гарантирате, че притежавате предоставения материал/съдържание, че този материал/съдържание не е клеветнически, както и че неговото използване от Nestlé Group няма да накърни правата на трета страна или по друг начин да ни постави в нарушение на който и да е действащ закон. Nestlé Group не е длъжна да използва изпратената информация.  

 

Права на интелектуална собственост 

 

® Nespresso and NESCAFÉ® Dolce Gusto са регистрирани търговски марки на Société des Produits Nestlé S.A, а Starbucks® и Starbucks® логото са търговски марки на Starbucks® Corporation и се използват от Nestlé по силата на лицензионен договор.  

 

Pike Place е търговска марка на The Pike Place Market PDA, която се използва по силата на лицензионен договор. Всички права са запазени. 

 

Всички авторски и други права на интелектуална собственост върху всички текстове, изображения и останалите материали на този уебсайт са собственост на Nestlé Group и/или Starbucks® и са включени с разрешението на съответния притежател на правата. 

 

Имате право да разглеждате този уебсайт, да възпроизвеждате извадки от него чрез отпечатване, изтегляне на твърд диск или да го разпространявате сред други физически лица. Можете да правите това при условие, че се съобразите с всички политики за авторски и други права на интелектуална собственост и възпроизведете горното съобщение относно търговските марки върху тези извадки от уебсайта. Нито едно цялостно или частично възпроизвеждане на този уебсайт не може да бъде продавано или разпространявано с търговска цел, както и модифицирано или включвано в което и да е било друго произведение, публикация или уебсайт. 

 

Изобразените на този уебсайт търговски марки, лога, знаци и други (колективно наричани „търговски марки“) принадлежат на Starbucks® или на Nestlé, или се използват по силата на лицензия, предоставена от Société des Produits Nestlé S.A., която е част от Nestlé Group. Нищо от съдържащото се в този уебсайт няма да се тълкува като предоставяне на лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, изобразена на уебсайта. С изключение на случаите, предвидени в настоящите правила, Вашето използване или злоупотреба с търговските марки и друго съдържание на този уебсайт е абсолютно забранено. Моля имайте предвид, че Nestlé Group или Starbucks® ще предприемат действия, или ще съдействат за предприемането на действия, за да защитят правата си върху интелектуалната собственост с цялата строгост на закона. 

 

Препратки (links) към други уебсайтове 

 

Препратки на уебсайта могат да Ви отведат извън мрежата и системите на Nestlé Group. Nestlé Group не носи отговорност за съдържанието, точността или функционирането на уебсайтовете на трети лица. Тези линкове са предоставени добросъвестно и Nestlé Group не може да бъде държана отговорна за всяко една последваща промяна в уебсайтовете на трети лица, към които ние сме осигурили връзка. Наличието на препратка към други уебсайтове не предполага одобрение от страна на Nestlé Group. Препоръчваме Ви да се запознаете и внимателно да прочетете политиките за поверителност и другите правни документи на всички други уебсайтове, които посещавате. 

 

Изключване на отговорността 

 

Използването на настоящия уебсайт е на Ваш собствен риск. 

 

Гаранции 

 

Този уебсайт се предоставя на принципа „такъв, какъвто е“ и „така, както е представен, и следователно Nestlé Group не дава никакви гаранции, били те изрични, подразбиращи се, законови или други (включително подразбиращи се гаранции за продаваемост или за задоволително качество и пригодност за определена цел), както и никакви гаранции или декларации за това, че каченият на уебсайта материал ще бъде пълен, точен, надежден, навременен и ненарушаващ правата на трети страни, че достъпът до този уебсайт няма да бъде прекъсван или той ще бъде без грешки или вируси, че уебсайтът ще бъде безопасен, че всички съвети и мнения, получени от Nestlé Group чрез този уебсайт, са правилни или на тях може да се разчита. Всички свързани с горното декларации или гаранции с настоящото са изрично отхвърлени. 

 

Моля имайте предвид, че в определени юрисдикции е възможно да не се допускат изключения от подразбиращите се гаранции, така че някои от тези изключения може и да не бъдат приложими към Вас. За тази цел, моля направете справка с Вашето местно законодателство. 

 

Запазваме си правото да ограничим, спрем или прекратим по всяко едно време и без предизвестие Вашия достъп до този уебсайт или до която и да е било негова функционалност, характеристика или част.

 

Отговорност  

 

Nestlé Group и/или всяко друго лице, участващо в създаването, разработката и достигането на този уебсайт до Вас, действащо от наше име, няма да носи отговорност за каквито и да е преки или непреки вреди, разходи, пропуснати ползи и няма да носи друг вид отговорност, произтичащи от Вашия достъп, използване или невъзможност за използване на настоящия уебсайт, или от направените в него промени, или произтичащи от всеки един друг уебсайт, до който имате достъп чрез поставен на този уебсайт линк. До степента, разрешена от приложимото законодателство, Nestlé Group и/или всяко друго лице, участващо в създаването, разработката и осигуряването на достъп до този уебсайт, действащо от наше име, няма да носи отговорност за каквито и да е действия, предприети или непредприети от нас в резултат на всяко едно изпратено към нас електронно събощение. 

Nestlé Group и/или всяко лице, участващо в създаването, разработката и достигането на този уебсайт до Вас няма да бъде длъжно да поддържа качените на сайта материали и услуги, както и да извършва свързаните с тях корекции, актуализации или публикации. Всеки един материал на този уебсайт може да бъде променян без предварително известие.   

Nestlé Group няма по никакъв начин да бъде държана отговорна за каквито и да е било загуби, претърпени по причина на вируси, които биха могли да заразят Вашето компютърно устройство или друго имущество в следствие на Вашето използване, получаване на достъп или сваляне на материали от този уебсайт. Когато решите да свалите даден материал от този уебсайт, Вие извършвате това на свой собствен риск.  

 

Доколкото е допустимо от действащото законодателство, Вие изрично се отказвате от всички искове срещу Nestlé Group, нейните директори, служители, доставчици и програмисти, чието основание е Вашето използване на този уебсайт или полученият до него достъп.  

 

Забранена дейност 

 

Забранява се извършването на каквито и да е действия, които Nestlé Group, по своя преценка, може да прецени като неподходящи и/или които се считат за незаконни, включително, но не само: 

 

Всяко едно действие, което представлява нарушение на правото на лични данни (включително и публикуване на лична информация без съгласието на лицето, за което информацията се отнася) или на всяко едно друго законно право на физическо лице; 

 

Използването на този уебсайт за отправяне на клевети или за злепоставяне на Nestlé Group, нейните служители или други физически лица, както и извършването на действия, накърняващи репутацията на Nestlé Group; 

 

Качването на файлове, съдържащи вируси, които биха могли да повредят имуществото на Nestlé Group или собствеността на други физически лица;  

 

Публикуването или изпращането до този уебсайт на всякакви неразрешени материали, включително, но не само, материали, които според нас биха могли да причинят смущения, да навредят или да нарушат сигурността на притежаваните от Nestlé Group или от трети лица системи или мрежи, както и материали с клеветническо, расистко, нецензурно, заплашително, порнографско или друго незаконно съдържание.  

 

Юрисдикция и приложимо право 

 

Поместените на този уебсайт продукти, материали, оферти и данни на Nestlé Group са предназначени единствено за потребители и/или клиенти от България. Nestlé Group не декларира, че продуктите и съдържанието на настоящия уебсайт са подходящи за места, различни от територията на България. Показаните на този уебсайт продукти са само визуални изображения и като такива те не са в техния реален размер, опаковъчен цвят и пр.  

Вие и Nestlé Group сте съгласни, че всички противоречия или искове, възникващи от или отнасящи се до използването на настоящия уебсайт, ще се уреждат от българското законодателство и ще се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата в гр. София.  

 

Бисквитки 

 

„Нестле“ използва проследяваща технология („бисквитки“), а подходът на Nestlé Group спрямо употребата на „бисквитки“ е описан в Политиката за поверителност на данните и Политиката за „бисквитките“, които могат да бъдат намерени на този уебсайт. 

 

Актуализация  

 

Запазваме си правото да правим всякакви промени и корекции в тези правила. Моля, преглеждайте тази страница от време на време, за да се запознаете с наличната и всяка една допълнителна информация.